Lead sponsor

Supporting sponsor

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

 1. 1.Hyrwyddir Y Big Pedal gan Sustrans Limited, rhif cwmni 1797726, (Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)] (“Yr hyrwyddwr”/ “ni”).
 2. 2.Cynhelir yr her rhwng 23 Ebrill a 4 Mai 2018.
 3. 3.Gall ysgolion gofnodi siwrneiau ar gyfer yr her ar wefan Y Big Pedal o 6yb ar 23 Ebrill 2018 hyd 9yb ar 8 Mai 2018. Ni fydd siwrneiau a wneir cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif ar gyfer yr her.
 4. 4.Dylid anfon unrhyw ymholiad ynglŷn â’r cynllun hwn at: The Big Pedal, Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD.
 5. 5.Ceidw’r trefnwyr yr hawl i ganslo’r cynllun hwn ar unrhyw adeg, os byddant yn teimlo bod angen gwneud hynny, neu os bydd amgylchiadau yn codi sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Cymryd rhan

 1. 6.Gall pob ysgol yn y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn Y Big Pedal. Mae angen rhif DfES/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r cofrestriad a galluogi ysgolion i gymryd rhan.
 2. 7.Rydym yn annog ysgolion i gofnodi siwrneiau bob diwrnod o’r her, ond pennir eu safle terfynol gan eu pum diwrnod gorau. Os na allant gofnodi o leiaf bum diwrnod, gallant ddewis ein her undydd. Yn wahanol i’r her bum niwrnod, gall yr her undydd gynnwys gweithgaredd beicio neu sgwtera a wneir yn ystod y diwrnod ysgol. Am fanylion pellach, gweler yr adran ‘Cofnodi siwrneiau’ isod.
 3. 8.4 Mai 2018 yw diwrnod olaf yr her ac mae hwn yn ddiwrnod codi arian dewisol y gall ysgolion ddewis cymryd rhan ynddo. Bydd gweithgareddau’r diwrnod ar gael i bob plentyn yn yr ysgol. Fodd bynnag, dim ond plant sy’n cyrraedd ar feic neu sgwter y gellir eu cofnodi fel siwrneiau Big Pedal ar gyfer yr her.
 4. 9.Mae gan Y Big Pedal dri chategori ar gyfer mathau o ysgolion: ysgol gynradd fach (llai na 250 o ddisgyblion), ysgol gynradd fawr (250 o ddisgyblion neu ragor) ac ysgol uwchradd. Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion AAA. Gall ysgolion AAA sydd â disgyblion sy’n methu sgwtera/beicio i’r ysgol ddefnyddio beiciau ysgol/llonydd/wedi’u haddasu a chyfrif siwrneiau a wneir yn yr ysgol, e.e. yn ystod amser egwyl, ar y buarth. Staff yr ysgol fydd yn penderfynu beth sy’n cyfateb i un siwrne, gan roi ystyriaeth i allu’r disgybl.
 5. 10.Gall cyfranogwyr gofrestru ar gyfer yr her fel ysgol gyfan neu fel dosbarth. Wrth gofrestru, mae’n ofynnol i ysgolion roi ffigwr ar gyfer cofrestr yr ysgol gyfan os ydynt yn cymryd rhan yn yr her ysgol gyfan, neu gyfanswm nifer y disgyblion yn y dosbarth os ydynt yn cymryd rhan yn yr her dosbarth. Os bydd ysgol wedi’i chofrestru fel her ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau o fewn yr ysgol gofrestru ar wahân fel dosbarth.
 6. 11.Mae’n ofynnol i unrhyw ysgolion gyda llai na 35 disgybl gofnodi eu hunain fel dosbarth wrth gofrestru.
 7. 12.Mae’r hyrwyddwr yn ceisio cefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar-lein a chopïau papur ar thema’r Big Pedal. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu'r adnoddau hyn, am unrhyw reswm.
 8. 13.Nid fydd yr hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnydd unrhyw wobr, neu hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod yn deillio o, neu mewn cysylltiad â’r, cynllun hwn. Nid oes gan yr hyrwyddwyr unrhyw wybodaeth am amgylchiadau lleol ac efallai o ganlyniad i’r amgylchiadau hyn, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i amodau’r tywydd, prosiectau adeiladau, cau ffyrdd neu lwybrau neu ddigwyddiadau eraill, ni fydd llwybrau a ddefnyddir yn ddiogel. Mae unrhyw ysgol, drwy gofrestru i gymryd rhan yn Y Big Pedal, yn derbyn bod yn rhaid iddi hi, neu ei chynrychiolwyr, arfer doethineb yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn Y Big Pedal, ac mai hwy sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.
 9. 14.Cynghorir ysgolion i wirio eu holl fanylion ar wefan Y Big Pedal cyn i’r her ddechrau. Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylid cysylltu â’r trefnwyr (thebigpedal@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith y bydd yr her wedi dechrau ni fydd hi’n bosibl newid y wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gallai manylion anghywir arwain at bennu’r categori anghywir a gadael ysgol/dosbarth yn anghymwys i hawlio unrhyw wobrau.

Cofnodi siwrneiau a chanlyniadau

 1. 15.Mae’n rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau er mwyn:
  • ychwanegu at eu cyfanswm her, sydd yn pennu eu safle yn eu categori ar ddiwedd yr her
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl gwobrau dyddiol

Siwrneiau cymwys

 1. 16.Gall ysgol/dosbarth gofnodi un siwrne feicio neu sgwtera fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her bum niwrnod, dylai hyn berthnasu i’r daith i’r ysgol bob dydd. Mae taith i’r ysgol yn cyfrif tuag at yr her os yw o leiaf hanner yr amser a dreulir gan ddisgybl yn teithio i’r ysgol yn cael ei wneud ar feic neu sgwter.
 2. 17.Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her undydd, mae disgybl sydd yn ymgymryd â 30 munud o weithgaredd beicio neu sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol hefyd yn cyfrif fel un siwrne yn yr her. Os bydd disgybl yn beicio/sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol ac yn beicio/sgwtera i’r ysgol, neu’n ymgymryd â mwy nag un gweithgaredd beicio/sgwtera 30 munud yn ystod y diwrnod ysgol, dim ond un siwrne y gellir ei chofrestru ar gyfer y disgybl hwnnw ar y diwrnod hwnnw o’r her.
 3. 18.Mae ysgol/dosbarth sydd yn cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn.

Enillwyr cyffredinol y categorïau

 1. 19.Mae’n rhaid i siwrneiau gael eu cofnodi erbyn 9yb dydd Mawrth 8 Mai i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr cyffredinol yn eu categori.
 2. 20.Pennir safle ysgol/dosbarth ar ddiwedd yr her yn ôl eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol yn ôl y gyfradd o ysgol/dosbarth sydd wedi cofnodi siwrne feicio/sgwtera’r diwrnod hwnnw, ac fe’u mynegir fel canran. Er enghraifft, bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion a 60 ohonynt wedi beicio neu sgwtera i’r ysgol ar ddiwrnod penodol yn cael sgôr ddyddiol o 60%.
 3. 21.Enillwyr cyffredinol yr her bum niwrnod fydd yr ysgol/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Enillydd cyffredinol yr her undydd fydd yr ysgol/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf wedi’i chyfrifo o’u diwrnod gorau. Mae’r canlyniadau hyn yn seiliedig ar y data a gofnodir gan yr ysgol/dosbarth.
 4. 22.Pe bai sgôr gyfartal ar gyfer unrhyw safle ar fwrdd arweinwyr mewn unrhyw gategori, rhoddir y safle uchaf i’r ysgol gyda’r canran uchaf o blant a feiciodd i’r ysgol. Os yw’r canlyniad yn parhau i fod yn gyfartal, rhoddir y safle i’r ysgol gyda’r canran uchaf o siwrneiau cefnogwyr. Os yw’n parhau i fod yn gyfartal, tynnir y safle terfynol ar hap.
 5. 23.Bydd y tair ysgol uchaf ym mhob categori DU gyfan yn derbyn tlws Big Pedal 2018 unigryw. Ni fydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr her ddosbarth yn derbyn tlws.

  Enillwyr y tlws:

  • Ysgolion Cynradd Bach
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
  • Ysgolion Cynradd Mawr
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
  • Ysgolion Uwchradd
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
 6. 24.Bydd yr ysgolion buddugol a'r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mehefin 2018. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Y Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y'u pennir gan yr hyrwyddwyr.
 7. 25.Bydd yr hyrwyddwyr yn penderfynu ar enillwyr y gwobrau a’r safleoedd terfynol yn unol â’u perfformiad yn ystod yr her. Bydd pob penderfyniad o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

 1. 26.

  Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgolion/dosbarthiadau gofnodi eu siwrneiau ar wefan Y Big Pedal erbyn 9yb y diwrnod canlynol, yn unol â’r hyn a nodir yn y tabl isod.

  Diwrnod yr her Terfyn amser cofnodi siwrneiau
  Dydd Llun 23 Ebrill Dydd Mawrth 24 Ebrill 9yb
  Dydd Mawrth 24 Ebrill Dydd Mercher 25 Ebrill 9yb
  Dydd Mercher 25 Ebrill Dydd Iau 26 Ebrill 9yb
  Dydd Iau 26 Ebrill Dydd Gwener 27 Ebrill 9yb
  Dydd Gwener 27 Ebrill Dydd Llun 30 Ebrill 9yb
  Dydd Llun 30 Ebrill Dydd Mawrth 1 Mai 9yb
  Dydd Mawrth 1 Mai Dydd Mercher 2 Mai 9yb
  Dydd Mercher 2 Mai Dydd Iau 3 Mai 9yb
  Dydd Iau 3 Mai Dydd Gwener 4 Mai 9yb
  Dydd Gwener 4 Mai Dydd Mawrth 8 Mai 9yb
 2. 27.Ni fydd ysgol/dosbarth yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os bydd eu canlyniadau yn cael eu cofnodi ar ôl 9yb ar y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau yn cael eu hychwanegu i’w cyfanswm cyffredinol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau hyn eu cofnodi cyn 9yb dydd Mawrth 8 Mai.
 3. 28.Mae’r byrddau arweinwyr yn adlewyrchu’r canlyniadau a gofnodwyd erbyn 9yb bob dydd ac efallai na fyddant yn fanwl gywir gan ei bod yn bosibl na fydd rhai ysgolion yn cofnodi eu canlyniadau tan ddydd Mawrth 8 Mai.
 4. 29.Mae siwrneiau staff, brodyr a chwiorydd a rhieni yn cyfrif fel siwrneiau cefnogwyr. Caiff y rhain eu cofnodi ar yr un pryd â siwrneiau disgyblion, ond dim ond at y cyfrifydd siwrne terfynol ar wefan Y Big Pedal y mae’r rhain yn cyfrif – ni fyddant yn cyfrannu at sgorau cyffredinol ysgol neu ddosbarth.
 5. 30.Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol cyfredol ar y wefan erbyn 9yb bob dydd, i adlewyrchu canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu a gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
 6. 31.Unwaith y bydd canlyniadau bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Raffl wobrau ddyddiol

 1. 32.Mae’r Big Pedal wedi’i ddylunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol i hybu beicio a sgwtera i’r ysgol. I adlewyrchu hyn, dyrennir gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y DU i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion.
 2. 33.I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, mae’n rhaid i chi gofnodi eich siwrneiau ar wefan Y Big Pedal erbyn 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol. Er enghraifft, i gael eu cynnwys yn y raffl wobrau ar gyfer Diwrnod 1 (dydd Llun 23 Ebrill), rhaid cofnodi siwrneiau erbyn 9yb ar Ddiwrnod 2 (dydd Mawrth 24 Ebrill).
 3. 34.Bydd enillwyr gwobrau yn cael eu dewis ar hap o fysg yr holl ysgolion/dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% neu fwy wedi’i chyfrifo ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr cyffredinol y categorïau” uchod am fanylion ar ddull cyfrifo’r sgôr ddyddiol).
 4. 35.Anelwn at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu â gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
 5. 36.Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr y gwobrau yn unol â’u perfformiad yn ystod y gystadleuaeth. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Enillwyr gwobrau – Telerau ac amodau ychwanegol

 1. 37.Bydd Sustrans yn rhoi’r ysgolion buddugol mewn cysylltiad â’r noddwyr gwobr perthnasol er mwyn trefnu danfon a chasglu’r wobr, ble mae hynny’n berthnasol.
 2. 37.Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddarparu’r wobr berthnasol gan y noddwr perthnasol.
 3. 37.Os bydd enillydd gwobr yn dewis peidio derbyn unrhyw wobr, rhaid iddynt hysbysu Sustrans yn ysgrifenedig o’r penderfyniad, a byddant yn fforffedu unrhyw a phob hawl i’r wobr o ddyddiad yr hysbysiad hwnnw. Ni fydd unrhyw wobr amgen yn cael ei rhoi. Ceidw Sustrans yr hawl i ymdrin â’r wobr a wrthodwyd mewn unrhyw ffordd y mae Sustrans yn ei ystyried yn briodol.
 4. 37.Gall Sustrans amnewid unrhyw wobr sy’n cael ei rhannu fel rhan o’r cynllun hwn gydag un o’r un gwerth neu werth uwch, yn ôl ei benderfynid, ar ei ddisgresiwn llwyr.
 5. 37.Ni chaniateir trosglwyddo gwobrau ac nid oes modd eu cyfnewid am arian parod.

Preifatrwydd

 1. 42.Drwy lwytho ffotograffau i fyny i wefan Y Big Pedal, mae ysgolion yn rhoi caniatâd i Sustrans ddefnyddio’r ffotograffau. Maent hefyd yn cytuno bod yr hawl ganddynt i lwytho’r ffotograffau i fyny a bod ganddynt ganiatâd rhiant (lle bo’n briodol) ar gyfer y disgyblion sydd yn y llun. Bydd hawlfraint y ffotograff(au) yn aros gyda’r ffotograffydd.
 2. 42.Mae Sustrans yn casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cofrestru i gymryd rhan yn Y Big Pedal 2018. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i weinyddu’r digwyddiad, dyfarnu gwobrau ac, os ydych chi’n cytuno, anfon gwybodaeth atoch ynglŷn â’n hadnoddau, heriau, cynhyrchion a gwasanaethau. Ni fydd Sustrans yn rhannu eich gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gydag unrhyw sefydliad arall.
 3. 42.Mae’r hawl gennych ar unrhyw adeg i’n hatal ni rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Gallwch optio allan o negeseuon e-bost marchnata ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ‘dad-danysgrifio’. Prosesir yr holl wybodaeth bersonol a dderbynnir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac ni chaiff ei rhannu gyda thrydydd parti heb eich caniatâd, neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
 4. 42.Drwy gymryd rhan yn y cynllun, mae enillydd y wobr yn cadarnhau eu bod yn cytuno i gymryd rhan, ac yn caniatáu defnyddio enw eu hysgol yn unrhyw gyhoeddusrwydd cysylltiedig y gallai’r hyrwyddwr ei ddymuno yn rhesymol.
 5. 42.Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar wahân a gwybodaeth am ddefnydd cwcis.