Lead sponsor

Supporting sponsor

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

 1. 1.Hyrwyddir Y Big Pedal gan Sustrans Limited, rhif cwmni 1797726, (Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)] (“Yr hyrwyddwr”/ “ni”).
 2. 2.Cynhelir yr her rhwng 23 Ebrill a 4 Mai 2018.
 3. 3.Gall ysgolion gofnodi siwrneiau ar gyfer yr her ar wefan Y Big Pedal o 6yb ar 23 Ebrill 2018 hyd 9yb ar 8 Mai 2018. Ni fydd siwrneiau a wneir cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif ar gyfer yr her.
 4. 4.Dylid anfon unrhyw ymholiad ynglŷn â’r cynllun hwn at: The Big Pedal, Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD.
 5. 5.Ceidw’r trefnwyr yr hawl i ganslo’r cynllun hwn ar unrhyw adeg, os byddant yn teimlo bod angen gwneud hynny, neu os bydd amgylchiadau yn codi sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Cymryd rhan

 1. 6.Gall pob ysgol yn y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn Y Big Pedal. Mae angen rhif DfES/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r cofrestriad a galluogi ysgolion i gymryd rhan.
 2. 7.Rydym yn annog ysgolion i gofnodi siwrneiau bob diwrnod o’r her, ond pennir eu safle terfynol gan eu pum diwrnod gorau. Os na allant gofnodi o leiaf bum diwrnod, gallant ddewis ein her undydd. Yn wahanol i’r her bum niwrnod, gall yr her undydd gynnwys gweithgaredd beicio neu sgwtera a wneir yn ystod y diwrnod ysgol. Am fanylion pellach, gweler yr adran ‘Cofnodi siwrneiau’ isod.
 3. 8.4 Mai 2018 yw diwrnod olaf yr her ac mae hwn yn ddiwrnod codi arian dewisol y gall ysgolion ddewis cymryd rhan ynddo. Bydd gweithgareddau’r diwrnod ar gael i bob plentyn yn yr ysgol. Fodd bynnag, dim ond plant sy’n cyrraedd ar feic neu sgwter y gellir eu cofnodi fel siwrneiau Big Pedal ar gyfer yr her.
 4. 9.Mae gan Y Big Pedal dri chategori ar gyfer mathau o ysgolion: ysgol gynradd fach (llai na 250 o ddisgyblion), ysgol gynradd fawr (250 o ddisgyblion neu ragor) ac ysgol uwchradd. Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion AAA. Gall ysgolion AAA sydd â disgyblion sy’n methu sgwtera/beicio i’r ysgol ddefnyddio beiciau ysgol/llonydd/wedi’u haddasu a chyfrif siwrneiau a wneir yn yr ysgol, e.e. yn ystod amser egwyl, ar y buarth. Staff yr ysgol fydd yn penderfynu beth sy’n cyfateb i un siwrne, gan roi ystyriaeth i allu’r disgybl.
 5. 10.Gall cyfranogwyr gofrestru ar gyfer yr her fel ysgol gyfan neu fel dosbarth. Wrth gofrestru, mae’n ofynnol i ysgolion roi ffigwr ar gyfer cofrestr yr ysgol gyfan os ydynt yn cymryd rhan yn yr her ysgol gyfan, neu gyfanswm nifer y disgyblion yn y dosbarth os ydynt yn cymryd rhan yn yr her dosbarth. Os bydd ysgol wedi’i chofrestru fel her ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau o fewn yr ysgol gofrestru ar wahân fel dosbarth.
 6. 11.Mae’n ofynnol i unrhyw ysgolion gyda llai na 35 disgybl gofnodi eu hunain fel dosbarth wrth gofrestru.
 7. 12.Mae’r hyrwyddwr yn ceisio cefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar-lein a chopïau papur ar thema’r Big Pedal. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu'r adnoddau hyn, am unrhyw reswm.
 8. 13.Nid fydd yr hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnydd unrhyw wobr, neu hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod yn deillio o, neu mewn cysylltiad â’r, cynllun hwn. Nid oes gan yr hyrwyddwyr unrhyw wybodaeth am amgylchiadau lleol ac efallai o ganlyniad i’r amgylchiadau hyn, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i amodau’r tywydd, prosiectau adeiladau, cau ffyrdd neu lwybrau neu ddigwyddiadau eraill, ni fydd llwybrau a ddefnyddir yn ddiogel. Mae unrhyw ysgol, drwy gofrestru i gymryd rhan yn Y Big Pedal, yn derbyn bod yn rhaid iddi hi, neu ei chynrychiolwyr, arfer doethineb yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn Y Big Pedal, ac mai hwy sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.
 9. 14.Cynghorir ysgolion i wirio eu holl fanylion ar wefan Y Big Pedal cyn i’r her ddechrau. Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylid cysylltu â’r trefnwyr (bigpedal@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith y bydd yr her wedi dechrau ni fydd hi’n bosibl newid y wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gallai manylion anghywir arwain at bennu’r categori anghywir a gadael ysgol/dosbarth yn anghymwys i hawlio unrhyw wobrau.

Cofnodi siwrneiau a chanlyniadau

 1. 15.Mae’n rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau er mwyn:
  • ychwanegu at eu cyfanswm her, sydd yn pennu eu safle yn eu categori ar ddiwedd yr her
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl gwobrau dyddiol

Siwrneiau cymwys

 1. 16.Gall ysgol/dosbarth gofnodi un siwrne feicio neu sgwtera fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her bum niwrnod, dylai hyn berthnasu i’r daith i’r ysgol bob dydd. Mae taith i’r ysgol yn cyfrif tuag at yr her os yw o leiaf hanner yr amser a dreulir gan ddisgybl yn teithio i’r ysgol yn cael ei wneud ar feic neu sgwter.
 2. 17.Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her undydd, mae disgybl sydd yn ymgymryd â 30 munud o weithgaredd beicio neu sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol hefyd yn cyfrif fel un siwrne yn yr her. Os bydd disgybl yn beicio/sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol ac yn beicio/sgwtera i’r ysgol, neu’n ymgymryd â mwy nag un gweithgaredd beicio/sgwtera 30 munud yn ystod y diwrnod ysgol, dim ond un siwrne y gellir ei chofrestru ar gyfer y disgybl hwnnw ar y diwrnod hwnnw o’r her.
 3. 18.Mae ysgol/dosbarth sydd yn cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn.

Enillwyr cyffredinol y categorïau

 1. 19.Mae’n rhaid i siwrneiau gael eu cofnodi erbyn 9yb dydd Mawrth 8 Mai i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr cyffredinol yn eu categori.
 2. 20.Pennir safle ysgol/dosbarth ar ddiwedd yr her yn ôl eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol yn ôl y gyfradd o ysgol/dosbarth sydd wedi cofnodi siwrne feicio/sgwtera’r diwrnod hwnnw, ac fe’u mynegir fel canran. Er enghraifft, bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion a 60 ohonynt wedi beicio neu sgwtera i’r ysgol ar ddiwrnod penodol yn cael sgôr ddyddiol o 60%.
 3. 21.Enillwyr cyffredinol yr her bum niwrnod fydd yr ysgol/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Enillydd cyffredinol yr her undydd fydd yr ysgol/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf wedi’i chyfrifo o’u diwrnod gorau. Mae’r canlyniadau hyn yn seiliedig ar y data a gofnodir gan yr ysgol/dosbarth.
 4. 22.Pe bai sgôr gyfartal ar gyfer unrhyw safle ar fwrdd arweinwyr mewn unrhyw gategori, rhoddir y safle uchaf i’r ysgol gyda’r canran uchaf o blant a feiciodd i’r ysgol. Os yw’r canlyniad yn parhau i fod yn gyfartal, rhoddir y safle i’r ysgol gyda’r canran uchaf o siwrneiau cefnogwyr. Os yw’n parhau i fod yn gyfartal, tynnir y safle terfynol ar hap.
 5. 23.Bydd y tair ysgol uchaf ym mhob categori DU gyfan yn derbyn tlws Big Pedal 2018 unigryw. Ni fydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr her ddosbarth yn derbyn tlws.

  Enillwyr y tlws:

  • Ysgolion Cynradd Bach
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
  • Ysgolion Cynradd Mawr
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
  • Ysgolion Uwchradd
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
 6. 24.Bydd yr ysgolion buddugol a'r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mehefin 2018. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Y Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y'u pennir gan yr hyrwyddwyr.
 7. 25.Bydd yr hyrwyddwyr yn penderfynu ar enillwyr y gwobrau a’r safleoedd terfynol yn unol â’u perfformiad yn ystod yr her. Bydd pob penderfyniad o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

 1. 26.

  Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgolion/dosbarthiadau gofnodi eu siwrneiau ar wefan Y Big Pedal erbyn 9yb y diwrnod canlynol, yn unol â’r hyn a nodir yn y tabl isod.

  Diwrnod yr her Terfyn amser cofnodi siwrneiau
  Dydd Llun 23 Ebrill Dydd Mawrth 24 Ebrill 9yb
  Dydd Mawrth 24 Ebrill Dydd Mercher 25 Ebrill 9yb
  Dydd Mercher 25 Ebrill Dydd Iau 26 Ebrill 9yb
  Dydd Iau 26 Ebrill Dydd Gwener 27 Ebrill 9yb
  Dydd Gwener 27 Ebrill Dydd Llun 30 Ebrill 9yb
  Dydd Llun 30 Ebrill Dydd Mawrth 1 Mai 9yb
  Dydd Mawrth 1 Mai Dydd Mercher 2 Mai 9yb
  Dydd Mercher 2 Mai Dydd Iau 3 Mai 9yb
  Dydd Iau 3 Mai Dydd Gwener 4 Mai 9yb
  Dydd Gwener 4 Mai Dydd Mawrth 8 Mai 9yb
 2. 27.Ni fydd ysgol/dosbarth yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os bydd eu canlyniadau yn cael eu cofnodi ar ôl 9yb ar y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau yn cael eu hychwanegu i’w cyfanswm cyffredinol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau hyn eu cofnodi cyn 9yb dydd Mawrth 8 Mai.
 3. 28.Mae’r byrddau arweinwyr yn adlewyrchu’r canlyniadau a gofnodwyd erbyn 9yb bob dydd ac efallai na fyddant yn fanwl gywir gan ei bod yn bosibl na fydd rhai ysgolion yn cofnodi eu canlyniadau tan ddydd Mawrth 8 Mai.
 4. 29.Mae siwrneiau staff, brodyr a chwiorydd a rhieni yn cyfrif fel siwrneiau cefnogwyr. Caiff y rhain eu cofnodi ar yr un pryd â siwrneiau disgyblion, ond dim ond at y cyfrifydd siwrne terfynol ar wefan Y Big Pedal y mae’r rhain yn cyfrif – ni fyddant yn cyfrannu at sgorau cyffredinol ysgol neu ddosbarth.
 5. 30.Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol cyfredol ar y wefan erbyn 9yb bob dydd, i adlewyrchu canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu a gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
 6. 31.Unwaith y bydd canlyniadau bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Raffl wobrau ddyddiol

 1. 32.Mae’r Big Pedal wedi’i ddylunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol i hybu beicio a sgwtera i’r ysgol. I adlewyrchu hyn, dyrennir gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y DU i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion.
 2. 33.I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, mae’n rhaid i chi gofnodi eich siwrneiau ar wefan Y Big Pedal erbyn 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol. Er enghraifft, i gael eu cynnwys yn y raffl wobrau ar gyfer Diwrnod 1 (dydd Llun 23 Ebrill), rhaid cofnodi siwrneiau erbyn 9yb ar Ddiwrnod 2 (dydd Mawrth 24 Ebrill).
 3. 34.Bydd enillwyr gwobrau yn cael eu dewis ar hap o fysg yr holl ysgolion/dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% neu fwy wedi’i chyfrifo ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr cyffredinol y categorïau” uchod am fanylion ar ddull cyfrifo’r sgôr ddyddiol).
 4. 35.Nid yw pob ysgol/dosbarth yn gymwys ar gyfer pob gwobr. Mae rhai gwobrau wedi eu hanelu ar gyfer dim ond rheini sydd wedi cofrestru fel un o’r canlynol: ysgol gynradd (bach a mawr), ysgol uwchradd neu ddosbarth. Bydd manylion gwobrau dyddiol a phwy sydd yn gymwys ar eu cyfer ar gael ar dudalen cartref ysgol ar bob diwrnod o’r gystadleuaeth.
 5. 36.Bydd gwobrau athrawon yn cael eu rhoddi i ysgolion sydd yn nodi teithiau cefnogwyr. Bydd enillwyr yn cael eu dewis ar hap o’r holl ysgolion/dosbarthiadau sydd yn nodi nifer o deithiau cefnogwyr sydd yn fwy na 5% o nifer y disgyblion yn yr ysgol.
 6. 37.Anelwn at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu â gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
 7. 38.Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr y gwobrau yn unol â’u perfformiad yn ystod y gystadleuaeth. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Gwobr Teulu Big Pedal Sustrans 2018 Telerau ac Amodau

 1. 39.Derbynnir ceisiadau lluosog gan unigolion.
 2. 40.Mae'r Gystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Gwobr Teulu yn agored i deuluoedd/rhieni/gwarcheidwaid. Derbynnir ceisiadau lluosog gan unigolion.
 3. 41.I gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae'n rhaid i gyfranogwyr lwytho llun o'u taith i'r ysgol i fyny i Twitter, Facebook neu Instagram. Rhaid i gyfranogwyr fod yn dilyn Sustrans ar y cyfrwng cymdeithasol y maent yn llwytho eu llun(iau) i fyny iddo. Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae angen i gyfranogwyr ddefnyddio #BigPedalWin wrth bostio eu llun.
 4. 42.Os ydych yn cymryd rhan drwy Instagram, gwnewch yn siŵr bod eich proffil wedi’i osod fel ‘cyhoeddus’ yn ystod y gystadleuaeth. Ni fydd Sustrans yn gallu gweld eich llun os yw'ch proffil yn breifat.
 5. 43.Nid yw'r gystadleuaeth hon wedi'i noddi, ei chymeradwyo na'i gweinyddu gan, nac ychwaith yn gysylltiedig â, Facebook, Twitter nac Instagram mewn unrhyw fodd.
 6. 44.Dewisir enillwyr y gwobrau gan yr hyrwyddwyr, a fydd yn dyfarnu eu hoff lun beicio neu sgwtera o deulu/rhiant/gwarcheidwad a phlentyn yn enillydd. Bydd pob penderfyniad o'r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.
 7. 45.Cynhelir y gystadleuaeth yn ystod pythefnos Big Pedal Sustrans, o ddydd Llun 23 Ebrill hyd ddydd Gwener 4 Mai 2018.
 8. 46.Mae dwy wobr ar gael. Dyfernir un wobr ar gyfer pob wythnos o'r gystadleuaeth.
  • Wythnos 1: Mae'r wobr yn cynnwys dau fag negesydd, dau fag cefn ‘mini me’ a bagiau tiwb ar gyfer y teulu oll gan Goodordering.
  • Wythnos 2: Mae'r wobr yn cynnwys dau sgwter oedolyn a thri sgwter plentyn ar gyfer y teulu oll, gan Micro Scooters, hyd at gyfanswm gwerth gwobr o £800.
 9. 47.Manylir y dyddiadau cau ar gyfer pob wythnos isod:
  • Wythnos 1: Derbynnir ceisiadau hyd at 9yb dydd Llun 30 Ebrill 2018
  • Wythnos 2: Derbynnir ceisiadau hyd at 9yb dydd Mawrth 8 Mai 2018
 10. 48.Dyfernir y gwobrau i ddau gyfranogwr gwahanol. Ni fydd yn bosibl i un cyfranogwr ennill y ddwy wobr.
 11. 49.Ni chaniateir i weithwyr Sustrans, aelodau o’u teuluoedd nac unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth yn broffesiynol gymryd rhan.

Cystadleuaeth Diwrnod Archarwyr Big Pedal Sustrans 2018 Telerau ac Amodau

 1. 50.Derbynnir ceisiadau lluosog fesul ysgol/dosbarth.
 2. 51.Mae ysgolion/dosbarthiadau sydd wedi cofrestru ac yn cystadlu yn Sustrans Big Pedal 2018 yn gymwys i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Diwrnod Archarwyr.
 3. 52.Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth, rhaid i ysgolion/dosbarthiadau gofrestru a chymryd rhan yn y Diwrnod Archarwyr ar 4 Mai 2018, a rhaid iddynt fod yn codi arian ar gyfer yr hyrwyddwr. Caiff ysgolion gofrestru i gymryd rhan wrth gofrestru ar gyfer y Big Pedal, neu ar unrhyw adeg arall cyn 4 Mai, yn eu 'Gosodiadau Ysgol' o fewn eu cyfrif Big Pedal.
 4. 53.I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae'n rhaid i ysgolion/dosbarthiadau lwytho llun o’u Diwrnod Archarwyr i fyny i wefan y Big Pedal. Rhaid i’r lluniau a gyflwynir fod wedi’u tynnu ddydd Gwener 4 Mai 2018. Gall ysgolion lwytho lluniau i fyny trwy ddilyn dolen o dudalen hafan eu hysgol ar y wefan a rhaid rhoi’r teitl ‘Diwrnod Archarwyr' iddynt er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth.
 5. 54.Dewisir yr ysgol/dosbarth buddugol gan yr hyrwyddwyr, a fydd yn dyfarnu eu hoff lun yn enillydd. Bydd pob penderfyniad o'r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.
 6. 55.Y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yw 9yb dydd Mawrth 8 Mai.
 7. 56.Mae dwy wobr ar gael.
  • Beic Frog 73 Oren
  • Dewis sgwter gan Micro-Scooters hyd at gyfanswm gwerth gwobr o £150.
 8. 57.Dyfernir y gwobrau i ddau ysgolion/dosbarthiadau gwahanol. Ni fydd yn bosibl i un ysgol/dosbarth ennill y ddwy wobr.

Raffl Wobr Ddyddiol, Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Gwobr Teulu, a Chystadleuaeth Diwrnod Archarwyr Telerau ac amodau ychwanegol

 1. 58.Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
 2. 59.Nid yw'r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen.
 3. 60.Bydd Sustrans yn cysylltu â'r enillwyr trwy’r cyfryngau cymdeithasol neu ebost. Unwaith y bydd yr enillydd wedi cadarnhau eu bod am dderbyn y wobr, fe wnawn, gyda chaniatâd o flaen llaw gan yr enillydd, gyhoeddi'r enillydd ar y cyfryngau cymdeithasol a bydd eu manylion yn cael eu trosglwyddo i'r noddwr i drefnu cyflenwi’r wobr.
 4. 61.Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng noddwr y wobr a'r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gyflwyno'r wobr berthnasol na bodlonrwydd yr enillydd gyda'r cynnyrch/cynhyrchion. Cysylltwch â'r noddwr yn yr achosion hyn.
 5. 62.Dylai'r enillydd hawlio'r wobr erbyn dydd Iau, 31 Mai 2018. Ar ôl y dyddiad hwn, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i dynnu'r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd newydd.
 6. 63.Os bydd enillydd gwobr yn dewis peidio derbyn unrhyw wobr, rhaid iddynt hysbysu Sustrans yn ysgrifenedig o’r penderfyniad, a byddant yn fforffedu unrhyw a phob hawl i’r wobr o ddyddiad yr hysbysiad hwnnw. Ni fydd unrhyw wobr amgen yn cael ei rhoi. Ceidw Sustrans yr hawl i ymdrin â’r wobr a wrthodwyd mewn unrhyw ffordd y mae Sustrans yn ei ystyried yn briodol.
 7. 64.Bydd unrhyw ddata personol sy'n ymwneud â chyfranogwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfau diogelu data cyfredol a dim ond ar gyfer gweinyddu'r wobr y caiff ei ddefnyddio.
 8. 65.Ni all yr hyrwyddwr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar daith.
 9. 66.Mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu dynnu'r Gwobrau Dyddiol, y Diwrnod Archarwr neu’r Gystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Archarwyr Gwobr Teulu yn ôl ar unrhyw adeg.
 10. 67.Gall yr hyrwyddwr amnewid unrhyw wobr sy’n cael ei rhannu fel rhan o’r cynllun hwn gydag un o’r un gwerth neu werth uwch, yn ôl ei benderfynid, ar ei ddisgresiwn llwyr.
 11. 68.Ystyrir bod cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn golygu derbyn y telerau ac amodau hyn.
 12. 69.“Yr hyrwyddwr” yw Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bristol BS1 5DD. Gellir cael enw'r enillwyr ar ôl dydd Llun 1 Mehefin  2018 trwy anfon ebost at BigPedal@sustrans.org.uk.

Preifatrwydd

 1. 70.Drwy lwytho ffotograffau i fyny i wefan Y Big Pedal, mae ysgolion yn rhoi caniatâd i Sustrans ddefnyddio’r ffotograffau. Maent hefyd yn cytuno bod yr hawl ganddynt i lwytho’r ffotograffau i fyny a bod ganddynt ganiatâd rhiant (lle bo’n briodol) ar gyfer y disgyblion sydd yn y llun. Bydd hawlfraint y ffotograff(au) yn aros gyda’r ffotograffydd.
 2. 71.Mae Sustrans yn casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cofrestru i gymryd rhan yn Y Big Pedal 2018. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i weinyddu’r digwyddiad, dyfarnu gwobrau ac, os ydych chi’n cytuno, anfon gwybodaeth atoch ynglŷn â’n hadnoddau, heriau, cynhyrchion a gwasanaethau. Ni fydd Sustrans yn rhannu eich gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gydag unrhyw sefydliad arall.
 3. 72.Mae’r hawl gennych ar unrhyw adeg i’n hatal ni rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Gallwch optio allan o negeseuon e-bost marchnata ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ‘dad-danysgrifio’. Prosesir yr holl wybodaeth bersonol a dderbynnir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac ni chaiff ei rhannu gyda thrydydd parti heb eich caniatâd, neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
 4. 73.Drwy gymryd rhan yn y cynllun, mae enillydd y wobr yn cadarnhau eu bod yn cytuno i gymryd rhan, ac yn caniatáu defnyddio enw eu hysgol yn unrhyw gyhoeddusrwydd cysylltiedig y gallai’r hyrwyddwr ei ddymuno yn rhesymol.
 5. 74.Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar wahân a gwybodaeth am ddefnydd cwcis.