Lead sponsor

Noddwr cefnogol

Telerau ac Amodau

Cyffredinol

 1. 1.Hyrwyddir Sustrans Big Pedal gan Sustrans Limited, rhif cwmni 1797726, (Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)] (“Yr hyrwyddwr”/ “ni”).
 2. 2.Cynhelir yr her rhwng 25 Mawrth a 5 Ebrill 2019.
 3. 3.Gall ysgolion gofnodi siwrneiau ar gyfer yr her ar wefan y Big Pedal o 6yb ar 25 Mawrth 2019 hyd hanner dydd 10 Ebrill 2019. Ni fydd siwrneiau a wneir cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif ar gyfer yr her.
 4. 4.Dylid anfon unrhyw ymholiad ynglŷn â’r cynllun hwn at: Sustrans Big Pedal, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD.
 5. 5.Ceidw’r trefnwyr yr hawl i ganslo’r cynllun hwn ar unrhyw adeg, os byddant yn teimlo bod angen gwneud hynny, neu os bydd amgylchiadau yn codi sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Cymryd rhan

 1. 6.Gall pob ysgol yn y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn Sustrans Big Pedal. Mae angen rhif DfE/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r cofrestriad a galluogi ysgolion i gymryd rhan.
 2. 7.Rydym yn annog ysgolion i gofnodi siwrneiau bob diwrnod o’r her, ond pennir eu safle terfynol gan eu pum diwrnod gorau. Os na allant gofnodi o leiaf bum diwrnod, gallant ddewis ein her undydd. Yn wahanol i’r her bum niwrnod, gall yr her undydd gynnwys gweithgaredd beicio, cerdded neu sgwtera a wneir yn ystod y diwrnod ysgol. Am fanylion pellach, gweler yr adran ‘Cofnodi siwrneiau’ isod.
 3. 8.5 Ebrill 2019 yw diwrnod olaf yr her ac mae hwn yn ddiwrnod Archarwyr dewisol y caiff ysgolion ddewis cymryd rhan ynddo. Bydd gweithgareddau’r diwrnod ar gael i bob plentyn yn yr ysgol. Fodd bynnag, dim ond plant sy’n cyrraedd ar feic, ar droed neu ar sgwter y gellir eu cofnodi fel siwrneiau Big Pedal ar gyfer yr her.
 4. 9.Mae gan Y Big Pedal dri chategori ar gyfer mathau o ysgolion: ysgol gynradd fach (llai na 250 o ddisgyblion), ysgol gynradd fawr (250 o ddisgyblion neu ragor) ac ysgol uwchradd. Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion AAA. Gall ysgolion AAA sydd â disgyblion sy’n methu sgwtera/beicio i’r ysgol ddefnyddio beiciau ysgol/llonydd/wedi’u haddasu a chyfrif siwrneiau a wneir yn yr ysgol, e.e. yn ystod amser egwyl, ar y buarth. Staff yr ysgol fydd yn penderfynu beth sy’n cyfateb i un siwrne, gan roi ystyriaeth i allu’r disgybl.
 5. 10.Caiff ysgolion meithrin gymryd rhan yng nghystadleuaeth Sustrans Big Pedal, yn amodol ar gael rhif DfE. Yn dibynnu ar eu maint, dylent gymryd rhan fel micro-ysgol/dosbarth (os oes 35 neu lai o ddisgyblion wedi’u cofrestru yn y feithrinfa) neu yn y categori ysgol gynradd fach.
 6. 11.Caiff ysgol gofrestru grwpiau blwyddyn ar gyfer yr Her (e.e. mwy nag un dosbarth o fewn yr ysgol). Os oes 35 disgybl neu lai yn y grŵp blwyddyn, dylai cyfranogwyr gofrestru fel dosbarth. Fel arall, dylai cyfranogwyr gofrestru fel ysgol yn y categori maint cywir.
 7. 12.Gall cyfranogwyr gofrestru fel ysgol gyfan, grŵp(iau) blwyddyn, neu fel dosbarth. Wrth gofrestru, mae’n ofynnol i ysgolion roi ffigwr ar gyfer cofrestr yr ysgol gyfan os ydynt yn cymryd rhan fel ysgol gyfan, neu gyfanswm nifer y disgyblion mewn grŵp blwyddyn neu ddosbarth os ydynt yn cymryd rhan fel grŵp blwyddyn/dosbarth. Os bydd ysgol wedi’i chofrestru fel ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau na grwpiau blwyddyn o fewn yr ysgol gofrestru ar wahân fel dosbarth.
 8. 13.Mae’n ofynnol i unrhyw ysgolion gyda 35 disgybl neu lai gofnodi eu hunain fel dosbarth wrth gofrestru. Dylai dosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn gyda mwy na 35 o ddisgyblion gymryd rhan fel ysgol gynradd neu uwchradd fach, pa bynnag un sy’n briodol.
 9. 14.Mae’r hyrwyddwr yn ceisio cefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar-lein a chopïau papur ar thema’r Big Pedal. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu'r adnoddau hyn, am unrhyw reswm.
 10. 15.Ni fydd yr hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnydd unrhyw wobr, neu hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod yn deillio o, neu mewn cysylltiad â’r, cynllun hwn. Nid oes gan yr hyrwyddwyr unrhyw wybodaeth am amgylchiadau lleol ac efallai o ganlyniad i’r amgylchiadau hyn, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i amodau’r tywydd, prosiectau adeiladau, cau ffyrdd neu lwybrau, neu ddigwyddiadau eraill, ni fydd llwybrau a ddefnyddir yn ddiogel. Mae unrhyw ysgol, drwy gofrestru i gymryd rhan yn Big Pedal Sustrans, yn derbyn bod yn rhaid iddi hi, neu ei chynrychiolwyr, arfer doethineb yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn Y Big Pedal, ac mai hwy sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.
 11. 16.Cynghorir ysgolion i wirio eu holl fanylion ar wefan Sustrans Big Pedal cyn i’r her ddechrau. Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylid cysylltu â’r trefnwyr (bigpedal@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith y bydd yr her wedi dechrau ni fydd hi’n bosibl newid y wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gallai manylion anghywir arwain at bennu’r categori anghywir a gadael ysgol/dosbarth yn anghymwys i hawlio unrhyw wobrau neu dlysau.

Cofnodi siwrneiau a chanlyniadau

 1. 17.Caiff mudiadau sy’n hyrwyddo’r Big Pedal gofrestru am gyfrif Big Pedal ar gyfer hyrwyddwyr allanol, sy’n rhoi mynediad iddynt at adnoddau hyrwyddo, adnodd i greu bwrdd arweinwyr ar gyfer ysgolion penodol, a mynediad at dudalennau hafan ysgolion. Fodd bynnag, nid yw’r cyfrif yn rhoi mynediad at fanylion hyrwyddwyr ysgolion.
 2. 18.Mae’n rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau er mwyn:
  • ychwanegu at eu cyfanswm her, sydd yn pennu eu safle yn eu categori ar ddiwedd yr her
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl gwobrau dyddiol

Siwrneiau cymwys

 1. 19.Gall ysgol/dosbarth gofnodi un siwrne feicio, cerdded, cadair olwyn neu sgwtera fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her bum niwrnod, dylai hyn berthnasu i’r daith i’r ysgol bob dydd. Mae taith i’r ysgol yn cyfrif tuag at yr her os yw o leiaf hanner yr amser a dreulir gan ddisgybl yn teithio i’r ysgol yn cael ei wneud ar feic, cadair olwyn, ar droed neu sgwter.
 2. 20.Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her undydd, mae disgybl sydd yn ymgymryd â 30 munud o weithgaredd beicio, cerdded neu sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol hefyd yn cyfrif fel un siwrne yn yr her. Os bydd disgybl yn beicio/cerdded/sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol ac yn beicio/cerdded/sgwtera i’r ysgol, neu’n ymgymryd â mwy nag un gweithgaredd beicio/cerdded/sgwtera 30 munud yn ystod y diwrnod ysgol, dim ond un siwrne y gellir ei chofrestru ar gyfer y disgybl hwnnw ar y diwrnod hwnnw o’r her
 3. 21.Mae ysgol/dosbarth sydd yn cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn

Enillwyr cyffredinol y categorïau

 1. 22.Rhaid cofnodi siwrneiau erbyn hanner dydd ddydd Mercher 10 Ebrill i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr cyffredinol yn eu categori.
 2. 23.Pennir safle ysgol/dosbarth ar ddiwedd yr her yn ôl eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol yn ôl y gyfradd o ysgol/dosbarth sydd wedi cofnodi siwrne feicio/cerdded/sgwtera’r diwrnod hwnnw, ac fe’u mynegir fel canran. Er enghraifft, bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion a 60 ohonynt wedi beicio, cerdded neu sgwtera i’r ysgol ar ddiwrnod penodol yn cael sgôr ddyddiol o 60%.
 3. 24.Enillwyr cyffredinol yr her bum niwrnod fydd yr ysgol/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Enillydd cyffredinol yr her undydd fydd yr ysgol/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf wedi’i chyfrifo o’u diwrnod gorau. Mae’r canlyniadau hyn yn seiliedig ar y data a gofnodir gan yr ysgol/dosbarth.
 4. 25.Pe bai sgôr gyfartal, rhoddir y safle uwch ar y bwrdd arweinwyr i’r ysgol gyda’r canran uchaf o siwrneiau cefnogwyr. Os yw’n parhau i fod yn gyfartal, tynnir y safle terfynol ar hap.
 5. 26.Bydd yr ysgolion ym mhob un o’r safleoedd canlynol ar y byrddau arweinwyr DU-gyfan canlynol yn derbyn tlws unigryw Big Pedal 2019. Ni fydd ysgolion sy’n cymryd rhan yn yr her ddosbarth yn derbyn tlws.

  Enillwyr y tlws:

  • Ysgolion Cynradd Bach
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
  • Ysgolion Cynradd Mawr
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
  • Ysgolion Uwchradd
   • Ysgol 1af Her 5 diwrnod
   • Ysgol 1af Her Undydd
   • 2il Ysgol Her 5 diwrnod
   • 2il Ysgol Her Undydd
   • 3ydd Ysgol Her 5 diwrnod
   • 3ydd Ysgol Her Undydd
 6. 27.Bydd yr ysgolion buddugol a'r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mai 2019. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Sustrans Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y'u pennir gan yr hyrwyddwyr.
 7. 28.Bydd yr hyrwyddwyr yn penderfynu ar enillwyr y gwobrau a’r safleoedd terfynol yn unol â’u perfformiad yn ystod yr her. Bydd pob penderfyniad o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

 1. 29.

  Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgolion/dosbarthiadau gofnodi eu siwrneiau ar wefan y Big Pedal yn unol â’r hyn a nodir yn y tabl isod

  Diwrnod yr her Terfyn amser cofnodi siwrneiau
  Dydd Llun 25 Mawrth Dydd Mawrth 26 Mawrth 9yb
  Dydd Mawrth 26 Mawrth Dydd Mercher 27 Mawrth 9yb
  Dydd Mercher 27 Mawrth Dydd Iau 28 Mawrth 9yb
  Dydd Iau 28 Mawrth Dydd Gwener 29 Mawrth 9yb
  Dydd Gwener 29 Mawrth Dydd Llun 1 Ebrill 9yb
  Dydd Llun 1 Ebrill Dydd Mawrth 2 Ebrill 9yb
  Dydd Mawrth 2 Ebrill Dydd Mercher 3 Ebrill 9yb
  Dydd Mercher 3 Ebrill Dydd Iau 4 Ebrill 9yb
  Dydd Iau 4 Ebrill Dydd Gwener 5 Ebrill 9yb
  Dydd Gwener 5 Ebrill Dydd Mercher 10 Ebrill hanner dydd
 2. 30.Ni fydd y cyfranogwr yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os bydd ei ganlyniadau yn cael eu cofnodi ar ôl 9yb ar y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau yn cael eu hychwanegu i’w cyfanswm cyffredinol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau hyn eu cofnodi cyn hanner dydd ddydd Mercher 10 Ebrill 2019.
 3. 31.Mae byrddau arweinwyr cyffredinol yr Her yn adlewyrchu’r canlyniadau a gofnodwyd erbyn 9yb bob dydd ac efallai na fyddant yn fanwl gywir gan ei bod yn bosibl na fydd rhai ysgolion yn cofnodi eu canlyniadau tan ddydd Mercher 10 Ebrill.
 4. 32.Mae siwrneiau staff, brodyr a chwiorydd a rhieni yn cyfrif fel siwrneiau cefnogwyr. Caiff y rhain eu cofnodi ar yr un pryd â siwrneiau disgyblion, ond dim ond at y cyfrifydd siwrne terfynol ar wefan y Big Pedal y mae’r rhain yn cyfrif – ni fyddant yn cyfrannu at sgorau cyffredinol ysgol neu ddosbarth, oni bai fod sgôr gyfartal.
 5. 33.Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol cyfredol ar y wefan erbyn hanner dydd bob dydd, i adlewyrchu canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu a gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
 6. 34.Unwaith y bydd canlyniadau bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Raffl wobrau ddyddiol

 1. 35.Mae’r Big Pedal wedi’i ddylunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol i hybu beicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol. I ategu hyn, dyrennir gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y DU i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion
 2. 36.I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, rhaid i chi gofnodi eich siwrneiau ar wefan y Big Pedal erbyn 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol. Er enghraifft, i gael eu cynnwys yn y raffl wobrau ar gyfer Diwrnod 1 (dydd Llun 25 Mawrth), rhaid cofnodi siwrneiau erbyn 9yb ar Ddiwrnod 2 (dydd Mawrth 26 Mawrth).
 3. 37.Bydd enillwyr gwobrau yn cael eu dewis ar hap o fysg yr holl ysgolion/ dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% neu fwy wedi’i chyfrifo ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr cyffredinol y categorïau” uchod am fanylion ar ddull cyfrifo’r sgôr ddyddiol).
 4. 38.Nid yw pob ysgol/dosbarth yn gymwys ar gyfer pob gwobr. Mae rhai gwobrau wedi eu hanelu ar gyfer dim ond y rheiny sydd mewn categori penodol. Bydd manylion gwobrau dyddiol a phwy sydd yn gymwys ar eu cyfer ar gael ar dudalen gartref ysgol ar bob diwrnod o’r gystadleuaeth.
 5. 39.Gall y gystadleuaeth gynnwys gwobrau athrawon, a roddir i ysgolion sydd yn nodi teithiau cefnogwyr. Bydd enillwyr yn cael eu dewis ar hap o’r holl ysgolion/dosbarthiadau sydd yn nodi nifer o deithiau cefnogwyr sydd yn fwy na 5% o nifer y disgyblion yn yr ysgol
 6. 40.Anelwn at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu â gwneud hyn o fewn yr amserlen hon
 7. 41.Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr y gwobrau dyddiol, yn unol â’r telerau ac amodau. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Gwobr Teulu Big Pedal Sustrans 2019 Telerau ac Amodau

 1. 42.Derbynnir ceisiadau lluosog gan unigolion.
 2. 43.Mae'r Gystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Gwobr Teulu yn agored i deuluoedd/rhieni/gwarcheidwaid. Derbynnir ceisiadau lluosog gan unigolion.
 3. 44.I gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae'n rhaid i gyfranogwyr lwytho llun o'u taith i'r ysgol i fyny i Twitter, Facebook neu Instagram. Rhaid i gyfranogwyr fod yn dilyn Sustrans ar y cyfrwng cymdeithasol y maent yn llwytho eu llun(iau) i fyny iddo. Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae angen i gyfranogwyr ddefnyddio #BigPedalWin wrth rannu eu llun.
 4. 45.Os ydych yn cymryd rhan drwy Instagram, gwnewch yn siŵr bod eich proffil wedi’i osod fel ‘cyhoeddus’ yn ystod y gystadleuaeth. Ni fydd Sustrans yn gallu gweld eich llun os yw'ch proffil yn breifat.
 5. 46.Nid yw'r gystadleuaeth hon wedi'i noddi, ei chymeradwyo na'i gweinyddu gan, nac ychwaith yn gysylltiedig â, Facebook, Twitter nac Instagram mewn unrhyw fodd.
 6. 47.Dewisir enillwyr y gwobrau gan yr hyrwyddwyr, a fydd yn dyfarnu eu hoff lun beicio, cerdded neu sgwtera o deulu/rhiant/gwarcheidwad a phlentyn yn enillydd. Bydd pob penderfyniad o'r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.
 7. 48.Mae dwy wobr ar gael. Dyfernir un wobr ar gyfer pob wythnos o'r gystadleuaeth.
  • Wythnos 1: Mae'r wobr yn cynnwys pecyn teulu o ategolion sgwter i’w cyflenwi gan Micro Scooters, yn cynnwys helmedi, clychau, bagiau, hyd at gyfanswm gwerth gwobr o £250.
  • Wythnos 2: Mae'r wobr yn cynnwys pecyn o sgwteri oedolion a phlant (dau sgwter oedolyn a thri sgwter plentyn) ar gyfer y teulu oll i’w cyflenwi gan Micro Scooters, hyd at gyfanswm gwerth gwobr o £820.
 8. 49.Manylir ar y dyddiadau cymryd rhan a dyddiadau cau ar gyfer pob wythnos isod:
  • Wythnos 1: Derbynnir ceisiadau o 7yb dydd Llun 25 Mawrth hyd at 9yb dydd Llun 1 Ebrill 2019
  • Wythnos 2: Derbynnir ceisiadau o 7yb dydd Llun 1 Ebrill hyd at 9yb dydd Llun 8 Ebrill 2019
 9. 50.Dyfernir y gwobrau i ddau gyfranogwr gwahanol. Ni fydd yn bosibl i un cyfranogwr ennill y ddwy wobr.
 10. 51.Ni chaniateir i weithwyr Sustrans, aelodau o’u teuluoedd nac unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth yn broffesiynol gymryd rhan.

Telerau ac Amodau ychwanegol ar gyfer gwobrau dyddiol a chystadlaethau am wobrau eraill

 1. 52.Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
 2. 53.Nid yw'r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen.
 3. 54.Bydd Sustrans yn cysylltu â'r enillwyr trwy’r cyfryngau cymdeithasol neu ebost. Unwaith y bydd yr enillydd wedi cadarnhau eu bod am dderbyn y wobr, byddwn yn trosglwyddo eu manylion i gyfrannwr y wobr i drefnu cyflenwi’r wobr.
 4. 55.Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng y cwmni sy’n cyfrannu’r wobr a'r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gyflwyno'r wobr berthnasol na bodlonrwydd yr enillydd gyda'r cynnyrch/cynhyrchion. Cysylltwch â chyfrannwr y wobr yn yr achosion hyn.
 5. 56.Dylai'r enillydd hawlio'r wobr erbyn dydd Mawrth, 30 Ebrill 2019. Ar ôl y dyddiad hwn, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i dynnu'r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd newydd
 6. 57.Os bydd enillydd gwobr yn dewis peidio derbyn unrhyw wobr, rhaid iddynt hysbysu Sustrans yn ysgrifenedig o’r penderfyniad, a byddant yn fforffedu unrhyw a phob hawl i’r wobr o ddyddiad yr hysbysiad hwnnw. Ni fydd unrhyw wobr amgen yn cael ei rhoi. Ceidw Sustrans yr hawl i ymdrin â’r wobr a wrthodwyd mewn unrhyw ffordd y mae Sustrans yn ei ystyried yn briodol.
 7. 58.Bydd unrhyw ddata personol sy'n ymwneud â chyfranogwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r deddfau diogelu data cyfredol a dim ond ar gyfer gweinyddu'r wobr y caiff ei ddefnyddio
 8. 59.Ni all yr hyrwyddwr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar daith.
 9. 60.Mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu dynnu Gwobrau Dyddiol, ac unrhyw gystadlaethau gwobrau sy’n gysylltiedig â’r Her yn ôl ar unrhyw adeg.
 10. 61.Gall yr hyrwyddwr amnewid unrhyw wobr sy’n cael ei rhannu fel rhan o’r cynllun hwn gydag un o’r un gwerth neu werth uwch, yn ôl ei benderfynid, ar ei ddisgresiwn llwyr.

Preifatrwydd

 1. 62.Trwy lwytho ffotograffau i fyny i wefan y Big Pedal, rydych yn cytuno bod yr hawl gennych i wneud hynny a bod caniatâd rhiant gan yr ysgol (pan fo’n briodol) ar gyfer y disgyblion yn y lluniau. Rydych yn cytuno i roi defnydd heb gyfyngiad o’r lluniau hyn i Sustrans, yn cynnwys, heb gyfyngiad, ar wefannau a’r cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion a deunyddiau marchnata, post uniongyrchol, cyhoeddiadau wedi’u hargraffu, mapiau a theithlyfrau, cylchgronau a chyflwyniadau.
 2. 63.Mae Sustrans yn casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cofrestru i gymryd rhan yn y Big Pedal. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i weinyddu’r digwyddiad, dyfarnu gwobrau ac, os ydych chi’n cytuno, i anfon gwybodaeth atoch ynglŷn â’n hadnoddau, heriau, cynhyrchion a gwasanaethau. Ni fydd Sustrans yn rhannu eich gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gydag unrhyw sefydliad arall.
 3. 64.Mae’r hawl gennych ar unrhyw adeg i’n hatal ni rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata. Gallwch optio allan o negeseuon e-bost marchnata ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ‘dad-danysgrifio’. Prosesir yr holl wybodaeth bersonol a dderbynnir yn unol â deddfwriaeth diogelu data, ac ni chaiff ei rhannu gyda thrydydd parti heb eich caniatâd, neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
 4. 65.Drwy gymryd rhan yn y cynllun, mae enillydd y wobr yn cadarnhau eu bod yn cytuno i gymryd rhan, ac yn caniatáu defnyddio enw eu hysgol yn unrhyw gyhoeddusrwydd cysylltiedig y gallai’r hyrwyddwr ei ddymuno yn rhesymol.
 5. 66.Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd ar wahân a gwybodaeth am ddefnydd cwcis.
 6. 67.Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Gweler ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis am fanylion.