Telerau ac Amodau

Cyffredinol

1 Hyrwyddir Sustrans Big Pedal gan Sustrans Limited, rhif cwmni 1797726, (Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)] (“Yr hyrwyddwr”/ “ni”).
2 Cynhelir yr her o ddydd Llun 19 Ebrill – 30 Ebrill 2021.
3 Gall ysgolion gofnodi siwrneiau ar gyfer yr her ar wefan y Big Pedal o 6yb ddydd Llun 19eg Ebrill hyd hanner dydd, dydd Mercher 5ed Mai 2021. Ni fydd siwrneiau a wneir cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif ar gyfer yr her.
4 Dylid anfon unrhyw ymholiad ynglŷn â’r cynllun hwn at: Sustrans Big Pedal, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD neu bigpedal@sustrans.org.uk.
5 Ceidw’r trefnwyr yr hawl i ganslo’r cynllun hwn ar unrhyw adeg, os byddant yn teimlo bod angen gwneud hynny, neu os bydd amgylchiadau yn codi sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Cymryd rhan

6 Gall pob ysgol yn y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn Sustrans Big Pedal. Mae angen rhif DfE/rhif ysgol/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r cofrestriad a galluogi ysgolion i gymryd rhan.
7 Rydym yn annog ysgolion i gofnodi siwrneiau bob diwrnod o’r her, ond pennir eu safle terfynol gan eu pum diwrnod gorau. Os na allant gofnodi o leiaf bum diwrnod, gallant ddewis ein her undydd. Yn wahanol i’r her bum niwrnod, gall yr her undydd gynnwys beicio, cerdded, cadair olwyn neu sgwtera neu weithgaredd corfforol arall a wneir yn ystod y diwrnod ysgol. Am fanylion pellach ynghylch yr her undydd ac opsiynau eraill ar gyfer cymryd rhan, gweler yr adran ‘Gweithgareddau cymwys’ isod.
8 Dydd Gwener 30 Ebrill 2021 yw diwrnod olaf yr her ac mae hwn yn ddiwrnod Archarwyr dewisol y caiff ysgolion ddewis cymryd rhan ynddo. Bydd gweithgareddau’r diwrnod ar gael i bob plentyn yn yr ysgol. Fodd bynnag, dim ond siwrneiau plant sy’n cyrraedd ar feic, ar droed, ar olwynion neu ar sgwter y gellir eu cofnodi fel siwrneiau Big Pedal ar gyfer yr her.

Gellir cofnodi’r holl weithgareddau Sustrans Big Pedal eraill ar y diwrnod hwn i’r rhai sy’n gymwys i gymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd, e.e. y rhai sy’n dysgu o bell yn gwneud siwrneiau egnïol o gartref neu’n gwneud gweithgaredd corfforol yn y cartref, a’r rhai sy’n cymryd rhan yn yr her undydd, a’r disgyblion sy’n wynebu rhwystrau eraill i gymryd rhan (e.e. AAA neu ddefnyddwyr cludiant Awdurdod Lleol) sy’n gwneud gweithgaredd corfforol yn yr ysgol fel rhan o her y Big Pedal.
9 Mae gan Sustrans Big Pedal dri chategori ar gyfer ysgolion: ysgolion cynradd bach (llai na 250 disgybl), ysgolion cynradd mawr (250 disgybl neu fwy), ac ysgolion uwchradd. Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion AAA. Fodd bynnag, caiff ysgolion AAA sydd â disgyblion sy’n methu sgwtera/beicio i’r ysgol ddefnyddio beiciau ysgol/llonydd/wedi’u haddasu a chyfrif siwrneiau a wneir yn yr ysgol, e.e. yn ystod amser egwyl, ar y buarth. Staff yr ysgol fydd yn penderfynu beth sy’n cyfateb i un siwrne, gan roi ystyriaeth i allu’r disgybl.
10 Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion AAA. Fodd bynnag, caiff ysgolion AAA sydd â disgyblion sy’n methu cerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera neu feicio i gyrraedd yr ysgol wneud gweithgaredd corfforol arall yn yr ysgol a bydd y gweithgaredd hwn yn cyfrif tuag at sgôr ddyddiol yr ysgol Gall hyn gynnwys cerdded, beicio (gan ddefnyddio beiciau ysgol/llonydd/wedi’u haddasu yn ôl y galw) neu unrhyw weithgaredd corfforol arall yn ystod y diwrnod ysgol, e.e. ar y buarth yn ystod amser egwyl.. Cewch gofnodi gweithgareddau a gwblheir yn yr ysgol ar wefan y Sustrans Big Pedal fel ‘Gweithgareddau corfforol plant’ ac maent yn cyfrif tuag at eich sgôr ddyddiol.

Staff yr ysgol fydd yn penderfynu beth sy’n cyfateb i un gweithgaredd corfforol ar gyfer disgyblon AAA, gan roi ystyriaeth i allu’r disgybl.
11 Gall cyfranogwyr gofrestru fel ysgol gyfan. Fodd bynnag, os na all yr ysgol gyfan gymryd rhan, caiff ysgolion gofrestru un dosbarth neu grŵp blwyddyn ar gyfer yr Her. Os caiff ysgol ei chofrestru fel ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn o fewn yr ysgol gofrestru ar wahân fel dosbarth.
12 Mae’r hyrwyddwr yn ceisio cefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar thema’r Big Pedal. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu’r adnoddau hyn, am unrhyw reswm.
13 Nid yw’r hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnydd unrhyw wobr, neu hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod yn deillio o, neu mewn cysylltiad â’r, cynllun hwn. Nid oes gan yr hyrwyddwyr unrhyw wybodaeth am amgylchiadau lleol ac mae’n bosibl na fydd llwybrau a ddefnyddir yn ddiogel, o ganlyniad i’r amgylchiadau hyn, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r tywydd, prosiectau adeiladu, cau ffyrdd neu lwybrau, neu ddigwyddiadau eraill. Mae unrhyw ysgol, drwy gofrestru i gymryd rhan yn Sustrans Big Pedal, yn derbyn bod yn rhaid iddi hi, neu ei chynrychiolwyr, arfer doethineb yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn y Big Pedal, ac mai hwy sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.
14 Mae sefydliadau sy’n hyrwyddo Sustrans Big Pedal yn gymwys i gofrestru am gyfrif Sustrans Big Pedal ar gyfer hyrwyddwyr allanol, sy’n rhoi mynediad iddynt at adnoddau hyrwyddo, adnodd i greu byrddau arweinwyr ar gyfer ysgolion penodol, a mynediad at dudalennau hafan ysgolion. Fodd bynnag, nid yw’r cyfrif hwn yn rhoi mynediad at fanylion hyrwyddwyr o fewn ysgolion
15 Cynghorir ysgolion i wirio eu holl fanylion ar wefan Sustrans Big Pedal cyn i’r her ddechrau. Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylid cysylltu â’r trefnwyr (bigpedal@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith y bydd yr her wedi dechrau ni fydd hi’n bosibl newid y wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gallai manylion anghywir arwain at bennu’r categori anghywir a gadael ysgol/dosbarth yn anghymwys i hawlio unrhyw wobrau neu dlysau.

Siwrneiau a gweithgareddau corfforol cymwys

16 Mae’n rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau/gweithgareddau corfforol er mwyn:
  • ychwanegu at eu cyfanswm her, sydd yn pennu eu safle yn eu categori ar ddiwedd yr her
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl gwobrau dyddiol
17 Caiff ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gofnodi un siwrne feicio, cerdded, cadair olwyn neu sgwtera fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her 5 diwrnod sy’n mynychu’r ysgol, y siwrne i’r ysgol bob bore ddylai gyfrif. I’r rhai sy’n parcio a rhodio, bydd eu siwrne i’r ysgol yn cyfrif tuag at yr her os gwnaed y 10 munud olaf o’r siwrne honno ar feic, mewn cadair olwyn, ar droed neu ar sgwter.
18 Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her undydd, mae disgybl sydd yn gwneud 30 munud o weithgaredd beicio, cerdded, defnyddio cadair olwyn neu sgwtera neu weithgaredd corfforol arall yn ystod y diwrnod ysgol hefyd yn cyfrif yn yr her. Os bydd disgybl yn beicio/cerdded/defnyddio cadair olwyn/sgwtera/gwneud gweithgaredd corfforol arall am 30 munud yn ystod y diwrnod ysgol ac yn beicio/defnyddio cadair olwyn/cerdded/sgwtera i’r ysgol, , dim ond un siwrne y gellir ei chofrestru ar gyfer y disgybl hwnnw ar y diwrnod hwnnw o’r her. Dylid cofnodi’r beicio/cerdded/defnyddio cadair olwyn/sgwtera/gweithgaredd corfforol a gwblheir yn yr ysgol fel ‘Gweithgareddau corfforol plant’. Dylid cofnodi’r siwrneiau i’r ysgol fel ‘Siwrneiau plant (beic)’, ‘Siwrneiau plant (sgwter), ‘Siwrneiau plant (cerdded neu gadair olwyn)’ yn dibynnu ar y dull trafnidiaeth a ddefnyddiwyd.
19 Caiff plant sy’n defnyddio cludiant am ddim gan yr Awdurdod Lleol ac felly na allant wneud siwrne egnïol i’r ysgol gymryd rhan yn y Big Pedal yn y ffyrdd canlynol:
  • Cânt gerdded, beicio, defnyddio cadair olwyn neu sgwtera am 30 munud yn yr ysgol neu wneud 30 munud o ymarfer corff yn yr ysgol. Dylid cwblhau’r gweithgaredd sy’n digwydd yn yr ysgol fel ‘Gweithgareddau corfforol plant’.
  • Gwneud siwrne egnïol wahanol o gartref. Dylid cofnodi’r rhain fel ‘Siwrne plant (beic)’, ‘Siwrne plant (sgwter)’ neu ‘Siwrne plant (cerdded neu gadair olwyn)’ yn dibynnu ar y dull trafnidiaeth a ddefnyddiwyd.
20 Caiff disgyblion preswyl mewn ysgolion nad oes opsiwn iddyn nhw wneud siwrne i’r ysgol gymryd rhan yn Sustrans Big Pedal trwy wneud siwrne egnïol arall o’r ysgol. Dylid cofnodi’r rhain fel ‘Siwrne plant (beic)’, ‘Siwrne plant (sgwter)’ neu ‘Siwrne plant (cerdded neu gadair olwyn)’ yn dibynnu ar y dull trafnidiaeth a ddefnyddiwyd.
21 Mae ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd yn cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn.
22 Caiff disgyblion sy’n dysgu o bell wneud teithiau egnïol o’u cartrefi, neu 30 munud o weithgaredd corfforol gartref sydd hefyd yn cyfrif fel un siwrne yn yr her.

Caiff disgyblion sy’n dysgu o bell gymryd rhan yn y Big Pedal drwy wneud siwrne egnïol o’u cartref, neu 30 munud o weithgaredd corfforol yn y cartref a fydd yn cyfrif yn yr her. Mae angen cofnodi’r siwrne egnïol o gartref fel ‘Siwrne plentyn’ ac mae angen cofnodi’r gweithgaredd corfforol a wneir yn y cartref fel ‘Gweithgareddau corfforol plant’ ar wefan y Sustrans Big Pedal.
23 Ar gyfer cyfranogwyr sy’n hunanynysu ond sy’n iach, mae 30 munud o weithgaredd corfforol y diwrnod hwnnw’n cyfrif fel un siwrne ar gyfer yr her hefyd. Byddai angen cofnodi hyn fel ‘Gweithgareddau corfforol plant’ ar wefan y Sustrans Big Pedal.
24 Siwrne cefnogwr yw siwrne a wneir gan oedolyn sy’n mynd gyda phlentyn sy’n cymryd rhan i’r ysgol ar feic, ar droed, mewn cadair olwyn neu ar sgwter. Caiff pob oedolyn gyfrif un siwrne cefnogwr ar bob un o ddyddiau’r her. Mae athrawon a staff sy’n cerdded, beicio, defnyddio cadair olwyn a sgwtera i’r ysgol hefyd yn cyfrif fel cefnogwyr.

Pan fo plentyn yn dysgu o bell oherwydd coronafeirws, bydd oedolyn sy’n mynd gyda’r plentyn hwnnw ar siwrne egnïol amgen neu’n ymuno yn eu gweithgaredd corfforol dyddiol hefyd yn cyfrif fel siwrne cefnogwr yn y gystadleuaeth.

Caiff aelodau staff sydd â disgyblion yn dysgu o bell hefyd gyfrif siwrne egnïol amgen neu 30 munud o weithgaredd corfforol fel siwrne cefnogwr yn y gystadleuaeth.

Enillwyr cyffredinol y categorïau

25 Rhaid cofnodi siwrneiau a gweithgareddau corfforol erbyn hanner dydd ddydd Mercher 5ed Mai 2021 i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr cyffredinol yn eu categori.
26 Pennir safle ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth ar ddiwedd yr her yn ôl eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol yn ôl y gyfran o ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd wedi cofnodi siwrne feicio/cerdded/cadair olwyn/sgwtera neu weithgaredd corfforol diwrnod hwnnw, ac fe’u mynegir fel canran. Er enghraifft, bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion a 60 ohonynt wedi beicio, cerdded neu sgwtera i’r ysgol neu gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ar ddiwrnod penodol yn cael sgôr ddyddiol o 60%.
27 Enillwyr cyffredinol yr her bum niwrnod fydd yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Enillydd cyffredinol yr her undydd fydd yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf wedi’i chyfrifo o’u diwrnod gorau. Mae’r canlyniadau hyn yn seiliedig ar y data a gofnodir gan yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth.
28 Pe bai sgôr gyfartal, rhoddir y safle uwch ar y bwrdd arweinwyr i’r ysgol gyda’r ganran uchaf o siwrneiau cefnogwyr. Os yw’n parhau i fod yn gyfartal, tynnir y safle terfynol ar hap.
29 Mae pedwar categori cyffredinol yn yr her yn 2021:
  • Ysgol gynradd fach (1-250 o ddisgyblion), her 5 diwrnod
  • Ysgol gynradd fawr (250+ o ddisgyblion), her 5 diwrnod
  • Ysgol uwchradd, her 5 diwrnod
  • Yr her undydd (holl ysgolion)
Bydd y 5 ysgol uchaf ar fyrddau arweinwyr pob un o’r categorïau hyn yn derbyn tystysgrif egsliwsif Big Pedal 2021 wedi’i fframio.
30 Bydd yr ysgolion buddugol a’r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mehefin 2019. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Sustrans Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y’u pennir gan yr hyrwyddwyr.
31 Bydd yr ysgolion buddugol a’r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mehefin 2021. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Sustrans Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y’u pennir gan yr hyrwyddwyr.
32 Bydd yr hyrwyddwyr yn penderfynu ar enillwyr y gwobrau a’r safleoedd terfynol yn unol â’u perfformiad yn ystod yr her. Bydd pob penderfyniad o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

33 Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgolion/dosbarthiadau gofnodi eu siwrneiau/gweithgareddau corfforol ar wefan y Big Pedal yn unol â’r hyn a nodir yn y tabl isod.
Diwrnod yr her Terfyn amser cofnodi siwrneiau
Dydd Llun 19 Ebrill Dydd Mawrth 20 Ebrill 9yb
Dydd Mawrth 20 Ebrill Dydd Mercher 21 Ebrill 9yb
Dydd Mercher 21 Ebrill Dydd Iau 22 Ebrill 9yb
Dydd Iau 22 Ebrill Dydd Gwener 23 Ebrill 9yb
Dydd Gwener 23 Ebrill Dydd Llun 26 Ebrill 9yb
Dydd Llun 26 Ebrill Dydd Mawrth 27 Ebrill 9yb
Dydd Mawrth 27 Ebrill Dydd Mercher 28 Ebrill 9yb
Dydd Mercher 28 Ebrill Dydd Iau 29 Ebrill 9yb
Dydd Iau 29 Ebrill Dydd Gwener 30 Ebrill 9yb
Dydd Gwener 30 Ebrill Dydd Mawrth 4 Mai 9yb
34 Ni fydd y cyfranogwr yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os bydd ei ganlyniadau yn cael eu cofnodi ar ôl 9yb ar y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau/gweithgareddau corfforol yn cael eu hychwanegu i’w cyfanswm cyffredinol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau/gweithgareddau corfforol hyn eu cofnodi cyn hanner dydd ddydd Mercher 5 Mai 2021.
35 Mae byrddau arweinwyr cyffredinol yr Her yn adlewyrchu’r canlyniadau a gofnodwyd erbyn 9yb bob dydd ac efallai na fyddant yn fanwl gywir gan ei bod yn bosibl na fydd rhai ysgolion yn cofnodi eu canlyniadau tan hanner dydd ddydd Mercher 5 Mai.
36 Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol cyfredol ar y wefan erbyn hanner dydd bob dydd, i adlewyrchu canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu a gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
37 Unwaith y bydd canlyniadau bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Raffl wobrau ddyddiol

38 Mae’r Big Pedal wedi’i ddylunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol i hybu beicio, cerdded, sgwtera a defnyddio cadair olwyn i’r ysgol. I ategu hyn, dyrennir gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y DU i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion.
39 I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, rhaid i chi gofnodi eich siwrneiau/gweithgareddau corfforol ar wefan y Big Pedal erbyn 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol.
40 Bydd enillwyr gwobrau yn cael eu dewis ar hap o fysg yr holl ysgolion/ dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% neu fwy wedi’i chyfrifo ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr cyffredinol y categorïau” uchod am fanylion ar ddull cyfrifo’r sgôr ddyddiol).
41 Nid yw pob ysgol/dosbarth yn gymwys ar gyfer pob gwobr. Mae rhai gwobrau wedi eu hanelu ar gyfer dim ond y rheiny sydd mewn categori penodol. Bydd manylion gwobrau dyddiol a phwy sydd yn gymwys ar eu cyfer ar gael ar dudalen hafan yr ysgol ar bob diwrnod o’r gystadleuaeth.
42 Anelwn at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu â gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
43 Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr y gwobrau dyddiol, yn unol â’r telerau ac amodau. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Telerau ac Amodau ychwanegol ar gyfer gwobrau dyddiol a chystadlaethau am wobrau eraill

44 Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
45 Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i gynnig gwobr amgen.
46 Bydd Sustrans yn cysylltu â’r enillwyr trwy’r cyfryngau cymdeithasol neu ebost. Byddwn yn rhannu enw a chyfeiriad ebost enillwyr y wobr gyda noddwyr y wobr er mwyn trefnu danfon y wobr. Bydd unrhyw ddata personol ynghylch cyfranogwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfau diogelu data cyfredol yn unig, a dim ond ar gyfer trefniadau sy’n ymwneud â’r wobr.
47 Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng y cwmni sy’n cyfrannu’r wobr a’r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gyflwyno’r wobr berthnasol na bodlonrwydd yr enillydd gyda’r cynnyrch/cynhyrchion. Cysylltwch â chyfrannwr y wobr yn yr achosion hyn.
48 Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn dydd Llun 14eg Mehefin 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.
49 Ni all yr hyrwyddwr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar daith.
50 Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo neu dynnu Gwobrau Dyddiol, ac unrhyw gystadlaethau gwobrau sy’n gysylltiedig â’r Her yn ôl ar unrhyw adeg.
51 Gall yr hyrwyddwr amnewid unrhyw wobr sy’n cael ei rhannu fel rhan o’r cynllun hwn gydag un o’r un gwerth neu werth uwch, yn ôl ei benderfynid, ar ei ddisgresiwn llwyr.

Telerau ac amodau ychwanegol

52 Ni chewch addasu logo, adnoddau na natur cystadleuaeth y Sustrans Big Pedal, heblaw am pan roddir caniatâd ysgrifenedig gan dîm Sustrans Big Pedal. Gellir gwneud ceisiadau trwy ebostio bigpedal@sustrans.org.uk.
53 Ni chewch addasu enw’r gystadleuaeth Sustrans Big Pedal. Rhaid cyfeirio at y gystadleuaeth fel “Sustrans Big Pedal”.
54 Ni chaniateir ichi ddefnyddio cystadleuaeth y Big Pedal i greu incwm nac elw heblaw am godi arian i Sustrans. Fodd bynnag, AR YR AMOD fod ysgolion yn cymryd rhan yn y Big Pedal, rhoddir caniatâd iddynt godi arian ar gyfer eu hysgol eu hunain yn ystod y gystadleuaeth.
55 Rhaid ichi beidio â defnyddio’r gystadleuaeth Big Pedal mewn unrhyw ffordd sy’n peri niwed i enw da Sustrans.
56 Ystyrir bod cofrestru ar wefan y Big Pedal yn golygu eich bod wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.
57 Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a gwybodaeth am ddefnydd cwcis ar wahân.

Telerau ac Amodau’r Gystadleuaeth Ailenwi

58 Hyrwyddir cystadleuaeth ailenwi Sustrans Big Pedal (“y Gystadleuaeth Enw”) gan Sustrans Limited rhif cwmni 1797726, Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SC039263 (Yr Alban) o 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD ("Sustrans")
59 Mae’r Gystadleuaeth Enw yn gystadleuaeth ledled y DU i ailenwi digwyddiad Sustrans Big Pedal o 2022 ymlaen. Caiff yr enw ei newid i adlewyrchu’r ffaith fod y digwyddiad yn ddigwyddiad teithio llesol aml-ddull. Nid yw bellach ond yn ddigwyddiad beicio. Mae cerdded, beicio, sgwtera a defnyddio cadair olwyn oll yn cyfrif at yr her.
60 Ceidw Sustrans yr hawl i ganslo’r gystadleuaeth hon unrhyw adeg, os gwêl hynny’n angenrheidiol, neu os bydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth yn codi.
61 Cyfnod y Gystadleuaeth Enw yw 19 Ebrill hyd 7 Mai 2021. Anogir ysgolion i gyflwyno eu ceisiadau cyn gynted â phosibl wedi diwedd her Big Pedal (30 Ebrill).
62 Rhaid i ysgolion lanlwytho eu ffurflenni ar wefan Sustrans Big Pedal (www.bigpedal.org.uk) erbyn canol dydd 7 Mai 2021. Noder mai dau ddiwrnod wedi’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth gyffredinol teithio Sustrans llesol Big Pedal yw hwn.
63 Ni dderbynnir ceisiadau i’r Gystadleuaeth Enw wedi’r dyddiad cau hwn.
64 Dim ond un enw y gall pob ysgol ei gynnig a’i gyflwyno i’r Gystadleuaeth Enw.
65 Rhaid cynnwys Sustrans fel y gair cyntaf, gyda hyd at ddim mwy na phedwar gair wedi hynny.
66 Gallwch gyflwyno testun ychwanegol o hyd at 100 gair drwy’r wefan, os dymunech. Gall y testun gael ei ddefnyddio i egluro’r syniad.
67 Caiff yr enwau eu beirniadu o ran pa mor dda maent yn bodloni’r meini prawf o fod yn gryno, yn aml-ddull ac unigryw.
68 Ystyr “bod yn gryno” yw dim mwy na thri gair wedi’r gair Sustrans.
69 Ystyr “bod yn aml-ddull” yw rhaid i’r enw weithio i her lle mae pob math o deithio llesol (beicio, cerdded, sgwtera a defnyddio cadair olwyn) yn cyfrif.
70 Ystyr “bod yn unigryw” yw enw nad oes neb arall yn ei ddefnyddio. Nid oes disgwyl i ysgolion wirio hyn eu hunain. Bydd Sustrans yn gwirio a oes rhywun arall yn defnyddio’r un enw. Ni chaiff enwau sy’n cael eu defnyddio eisoes gan rywun arall fod yn rhan o’r Gystadleuaeth Enw.
71 Gall disgyblion, athrawon a staff eraill yr ysgol gystadlu yn y Gystadleuaeth Enw. Awgrymwn y dylai ysgolion ddefnyddio ein cynlluniau gwersi Diwrnod 6 a 10 i helpu disgyblion i awgrymu syniadau.
72 Gall pob ysgol benderfynu sut maent yn dewis enw’r ysgol i’r Gystadleuaeth Enw. Rydym yn argymell fod y broses yma mor ddemocrataidd â phosibl. Mae syniadau a awgrymir yn cynnwys pleidleisiau disgyblion (pob dosbarth yn pleidleisio dros enillydd eu dosbarth, ac yna pleidleisio dros enillydd yr ysgol gyfan) neu banel dewis (yn cynnwys athrawon a/neu gyngor eco’r ysgol). Efallai yr hoffai eich Hyrwyddwr Sustrans Big Pedal ddatblygu a chydlynu’r broses yma ar gyfer ei ysgol.
73 Mae’r Gystadleuaeth Enw yn agored i bob ysgol yn y Deyrnas Unedig. Mae angen rhif DFE/SEED/Inst i gwblhau cofrestriad a galluogi ysgolion i gyflwyno eu hymgais.
74 Rhaid bod ysgolion wedi cofrestru ar wefan Sustrans Big Pedal i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Enw. Nid oes angen eu bod wedi cofnodi unrhyw siwrneiau.
75 Gellir cyflwyno ceisiadau drwy’r wefan yn Saesneg neu Gymraeg. Os ydych yn dewis cyflwyno eich ymgais mewn iaith arall, cysylltwch â bigpedal@sustrans.org.uk i drafod hyn yn gyntaf.
76 Bydd panel o weithwyr Sustrans a phartneriaid wedi’u dewis gan Sustrans yn llunio rhestr fer o’r syniadau am enwau, yn ôl ein disgresiwn absoliwt.
77 Dylai’r enwau ar y rhestr fer fod yn gadarnhaol, yn gywir ac yn gyffrous. P’run a ydynt yn cyfateb â’r meini prawf hyn, disgresiwn absoliwt Sustrans fydd hyn.
78 Caiff yr enwau fydd ar restr fer Sustrans eu rhoi i bleidlais y cyhoedd. Bydd sut mae’r syniadau’n ennyn ymateb gan bleidlais y cyhoedd yn llywio dewis Sustrans o’r enw newydd ar gyfer y Sustrans Big Pedal yn 2022, ond Sustrans sydd â’r dewis terfynol. Cyfnod pleidlais y cyhoedd yw o 7 hyd 18 Mehefin 2021.
79 Mae gan Sustrans yr hawl i roi enw a gynhyrchwyd yn fewnol i’w ychwanegu at y rhestr fer a’i gynnwys yn y bleidlais gyhoeddus, ynghyd â chynigion gan ysgolion.
80 Mae gan Sustrans yr hawl i ychwanegu maen prawf beirniadu ychwanegol a newid rhai sy’n bodoli eisoes (gan weithredu’n rhesymol).
81 Bydd Sustrans yn ymdrechu i roi cyhoeddusrwydd i bleidlais y cyhoedd ar sianelau cyfryngau cymdeithasol Sustrans ac mewn negeseuon e-bost i ysgolion
82 Byddwn yn ceisio cyhoeddi enillydd/wyr y Gystadleuaeth Enw a goreuon y gweddill erbyn 30 Mehefin 2021. Ond ni allwn fod yn gyfrifol os na allwn fodloni’r dyddiad cau hwn.
83 Y wobr am ennill y Gystadleuaeth Enw yw cael troi enw buddugol eich ysgol yn logo a’i ddefnyddio i helpu i hyrwyddo teithio llesol yn 2022.
84 Caiff logos Saesneg a dwyieithog (Saesneg a Chymraeg) eu datblygu.
85 Ni chynhigir arian yn lle’r wobr, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.

Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai dim un enw a gynigiwyd yn addas, mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i gyflwyno ei syniadau ei hun i’r bleidlais gyhoeddus.
86 Cyhoeddir enw(au) yr ysgolion buddugol ar wefan Sustrans Big Pedal. Rhain fydd yr enillwyr swyddogol a therfynol, fel y penderfynwyd gan yr hyrwyddwyr.
87 Sustrans fydd yn penderfynu ar enillydd/wyr y gystadleuaeth, dan ddylanwad canlyniadau’r bleidlais gyhoeddus. Rhain fydd enillwyr swyddogol y Gystadleuaeth Enw. Bydd pob penderfyniad o’r fath yn derfynol ac yn ymrwymedig.
88 Bydd yr enw buddugol yn cael ei droi’n logo cyn 30 Medi 2021.
89 Caiff yr enw newydd ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiad teithio llesol Sustrans 2022 ar [dyddiadau 2022 i ddod yn fuan]. Caiff yr enw newydd ei droi’n logo a’i ddefnyddio ar ddeunyddiau wedi’u brandio ac adnoddau ysgolion.
90 Ceidw Sustrans yr hawl i ymestyn llinellau amser y Gystadleuaeth Enw, hyd yn oed pan fo’r gystadleuaeth wedi cychwyn.
91 Ceidw Sustrans yr hawl i newid dyddiadau’r gystadleuaeth teithio llesol, hyd yn oed pan fo’r gystadleuaeth wedi cychwyn.
92 Dylid anfon unrhyw ymholiad am y cynllun hwn i: Sustrans Big Pedal, Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD neu bigpedal@sustrans.org.uk.
93 Nod Sustrans yw cefnogi ysgolion yn ystod y Gystadleuaeth Enw drwy eu darparu ag adnoddau digidol i’w defnyddio mewn gwersi. Ond ni allwn fod yn gyfrifol os, am unrhyw reswm, na allwn ddarparu’r adnoddau yma.
94 Gall ysgolion gymryd rhan yn y Gystadleuaeth Enw boed eu bod ar agor neu ar gau.
95 Pe bai union yr un enw (yr un sillafiad, trefn geiriau) yn cael eu cyflwyno gan wahanol ysgolion, bydd pob ysgol sydd wedi awgrymu’r enw hwnnw yn gysylltiedig ag ef. Ac os bydd yn ennill, bydd pob ysgol a awgrymodd yr enw yn cael eu hystyried yn gyd-enillwyr.
96 Cysylltir ag enillwyr drwy’r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru’r ysgol erbyn mis Mehefin 2021.
97 Bydd unrhyw ddata personol ynghylch cystadleuwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfau diogelu data cyfredol, ac ond yn cael ei ddefnyddio i gysylltu â chi am y Gystadleuaeth Enw.
98 Wedi rhoi gwybod am enillydd(wyr) y Gystadleuaeth Enw, dylai enillydd(wyr) y bleidlais gyhoeddus gysylltu â Sustrans ymhen 2 ddiwrnod gwaith. Wedi’r dyddiad hwn mae gan Sustrans yr hawl i barhau i hysbysu’r enw buddugol heb i’r ysgolion buddugol gymryd rhan neu gallant ddewis enillydd arall.
99 Er mwyn osgoi amheuaeth, eiddo Sustrans fydd yr enw buddugol. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, bydd pob ysgol yn trosglwyddo yn absoliwt ei holl hawliau a’i ddiddordebau yn hawliau eiddo deallusol i’r enw arfaethedig, gan gynnwys hawlfraint ac mae’n rhoi’r hawl i Sustrans i ddod ag achosion neu hawliau (a chadw unrhyw iawndal a adferwyd) o ran unrhyw reolau, neu unrhyw weithred arall sy’n deillio o berchnogaeth o’r hawliau i’r enw buddugol.
100 Ni all Sustrans dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar daith. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a gwybodaeth am gwcis, ar wahân os gwelwch yn dda.
101 Mae gan Sustrans yr hawl i ganslo’r Gystadleuaeth Enw unrhyw bryd.
102 Golyga cystadlu yn y gystadleuaeth hon eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.

Telerau ac Amodau ychwanegol ar gyfer Raffl Gwobr Ail Enwi

103 Er mwyn cydnabod ymdrechion pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y Gystadleuaeth Enw, bydd ysgolion sy’n cyflwyno enw sy’n bodloni meini prawf ceisiadau hefyd yn cael bod yn rhan o gystadleuaeth Rafft fawr ar hap.
104 Nid oes tâl mynediad ar gyfer gwobr y raffl fawr ar hap ac nid oes angen gwneud pryniant er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.
105 Y wobr yw arddangosiad cyffredinol ar gyfer ysgolion gan Extreme Mountain Bike Show.
106 Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
107 Nid yw’r gwobrau’n drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae hyrwyddwr y wobr yn cadw’r hawl i gynnig gwobr amgen.
108 Drwy ymgeisio yn y gystadleuaeth hon, rydych chi’n cytuno i gael eich ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.
109 Dewisir yr enillydd ar hap a chysylltir a chyhoeddir ei enw ymhen un wythnos o ddyddiad cau’r Gystadleuaeth Enw.
110 Bydd Sustrans yn cysylltu â’r ysgol fuddugol drwy’r e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru yng nghystadleuaeth gyffredinol Big Pedal. Pan fydd yr enillydd yn cadarnhau ei fod am dderbyn y wobr ac wedi rhoi manylion cyswllt, byddwn yn rhoi eu manylion i noddwr y wobr a ddewiswyd er mwyn trefnu dyddiad addas pryd i gynnal y digwyddiad gwobrwyo
111 Bydd Sustrans yn gofyn i’r enillydd am rif ffôn cyswllt neu gyfeiriad e-bost fydd yn cael ei roi i noddwr y wobr a ddewiswyd, gyda’r unig bwrpas o gysylltu â’r enillydd i roi gwybod iddynt sut i gasglu eu gwobr.
112 Dylai’r enillydd hawlio’r gwobrau hyn erbyn 28 Mai 2021. Wedi’r dyddiad hwn, mae hawl gan yr hyrwyddwr yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.
113 Bydd gan yr ysgol fuddugol tan 31 Mawrth 2022 i gynnal y sioe wobrau, wedi hyn daw’r wobr i ben.
114 Trefnir dyddiad sioe’r wobr yn uniongyrchol rhwng noddwr y wobr a’r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn cyfrifoldeb am ba mor addas yw’r dyddiadau sydd gan y sioe ar gael neu ba mor fodlon y mae’r enillydd â’r sioe. Cysylltwch â noddwr y wobr mewn achosion o’r fath os gwelwch yn dda.
115 Os penderfyna enillydd gwobr beidio â derbyn y wobr, rhaid iddynt roi gwybod i Sustrans am benderfyniad o’r fath yn ysgrifenedig, mewn grym o ddyddiad y cyfryw rybudd ac ildio pob hawl i’r wobr. Ni ddyfernir gwobr arall. Mae gan Sustrans yr hawl i ddelio â’r wobr a wrthodwyd mewn dull fel y gwêl yn dda.
116 Rydym wedi ymrwymo i warchod ein data personol. I gael gwybodaeth am sut rydym yn gwneud hyn, gweler ein rhybudd preifatrwydd. Bydd unrhyw ddata personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr ond yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data cyfredol ac ond yn cael ei ddefnyddio i weinyddu’r wobr.
117 Nid oes hawl gan weithwyr Sustrans ag aelodau eu teuluoedd neu unrhyw un a gysylltir yn broffesiynol â’r gystadleuaeth gymryd rhan.
118 Ceidw’r hyrwyddwr yr hawl i ganslo neu newid y gystadleuaeth, y telerau a’r amodau hyn heb roi rhybudd os bydd unrhyw ddigwyddiad yn codi sydd y tu hwnt i’w reolaeth