Telerau ac Amodau

Cyffredinol

1 Hyrwyddir Sustrans Big Pedal gan Sustrans Limited, rhif cwmni 1797726, (Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SCO39263 (Yr Alban)] (“Yr hyrwyddwr”/ “ni”).
2 Cynhelir yr her o ddydd Llun 19 Ebrill – 30 Ebrill 2021.
3 Gall ysgolion gofnodi siwrneiau ar gyfer yr her ar wefan y Big Pedal o 6yb ddydd Llun 19eg Ebrill hyd hanner dydd, dydd Mercher 5ed Mai 2021. Ni fydd siwrneiau a wneir cyn yr amser dechrau neu ar ôl yr amser cau yn cyfrif ar gyfer yr her.
4 Dylid anfon unrhyw ymholiad ynglŷn â’r cynllun hwn at: Sustrans Big Pedal, 2 Cathedral Square, College Green, Bryste, BS1 5DD neu bigpedal@sustrans.org.uk.
5 Ceidw’r trefnwyr yr hawl i ganslo’r cynllun hwn ar unrhyw adeg, os byddant yn teimlo bod angen gwneud hynny, neu os bydd amgylchiadau yn codi sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Cymryd rhan

6 Gall pob ysgol yn y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn Sustrans Big Pedal. Mae angen rhif DfE/rhif ysgol/SEED/Inst er mwyn cwblhau’r cofrestriad a galluogi ysgolion i gymryd rhan.
7 Rydym yn annog ysgolion i gofnodi siwrneiau bob diwrnod o’r her, ond pennir eu safle terfynol gan eu pum diwrnod gorau. Os na allant gofnodi o leiaf bum diwrnod, gallant ddewis ein her undydd. Yn wahanol i’r her bum niwrnod, gall yr her undydd gynnwys gweithgaredd beicio, cerdded, cadair olwyn neu sgwtera a wneir yn ystod y diwrnod ysgol. Am fanylion pellach, gweler yr adran ‘Cofnodi siwrneiau’ isod.
8 Dydd Gwener 30 Ebrill 2021 yw diwrnod olaf yr her ac mae hwn yn ddiwrnod Archarwyr dewisol y caiff ysgolion ddewis cymryd rhan ynddo. Bydd gweithgareddau’r diwrnod ar gael i bob plentyn yn yr ysgol. Fodd bynnag, dim ond siwrneiau plant sy’n cyrraedd ar feic, ar droed, ar olwynion neu ar sgwter y gellir eu cofnodi fel siwrneiau Big Pedal ar gyfer yr her.
9 Mae gan Sustrans Big Pedal dri chategori ar gyfer ysgolion: ysgolion cynradd bach (llai na 250 disgybl), ysgolion cynradd mawr (250 disgybl neu fwy), ac ysgolion uwchradd. Nid oes categori ar wahân ar gyfer ysgolion AAA. Fodd bynnag, caiff ysgolion AAA sydd â disgyblion sy’n methu sgwtera/beicio i’r ysgol ddefnyddio beiciau ysgol/llonydd/wedi’u haddasu a chyfrif siwrneiau a wneir yn yr ysgol, e.e. yn ystod amser egwyl, ar y buarth. Staff yr ysgol fydd yn penderfynu beth sy’n cyfateb i un siwrne, gan roi ystyriaeth i allu’r disgybl.
10 Caiff ysgolion meithrin gymryd rhan yng nghystadleuaeth Sustrans Big Pedal, cyn belled â bod ganddynt Rif Cyfeirnod Unigryw.
11 Gall cyfranogwyr gofrestru fel ysgol gyfan. Fodd bynnag, os na all yr ysgol gyfan gymryd rhan, caiff ysgolion gofrestru un dosbarth neu grŵp blwyddyn ar gyfer yr Her. Os caiff ysgol ei chofrestru fel ysgol gyfan, ni chaniateir i ddosbarthiadau neu grwpiau blwyddyn o fewn yr ysgol gofrestru ar wahân fel dosbarth.
12 Mae’r hyrwyddwr yn ceisio cefnogi ysgolion yn ystod yr her drwy ddarparu adnoddau ar thema’r Big Pedal. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os na allwn ddarparu’r adnoddau hyn, am unrhyw reswm.
13 Nid yw’r hyrwyddwyr yn gyfrifol am gamddefnydd unrhyw wobr, neu hawliadau, atebolrwydd, colled neu ddifrod yn deillio o, neu mewn cysylltiad â’r, cynllun hwn. Nid oes gan yr hyrwyddwyr unrhyw wybodaeth am amgylchiadau lleol ac mae’n bosibl na fydd llwybrau a ddefnyddir yn ddiogel, o ganlyniad i’r amgylchiadau hyn, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r tywydd, prosiectau adeiladu, cau ffyrdd neu lwybrau, neu ddigwyddiadau eraill. Mae unrhyw ysgol, drwy gofrestru i gymryd rhan yn Sustrans Big Pedal, yn derbyn bod yn rhaid iddi hi, neu ei chynrychiolwyr, arfer doethineb yn eu gweithgareddau sy’n deillio o gymryd rhan yn y Big Pedal, ac mai hwy sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar ddiogelwch disgyblion a chyfranogwyr eraill.
14 Mae sefydliadau sy’n hyrwyddo Sustrans Big Pedal yn gymwys i gofrestru am gyfrif Sustrans Big Pedal ar gyfer hyrwyddwyr allanol, sy’n rhoi mynediad iddynt at adnoddau hyrwyddo, adnodd i greu byrddau arweinwyr ar gyfer ysgolion penodol, a mynediad at dudalennau hafan ysgolion. Fodd bynnag, nid yw’r cyfrif hwn yn rhoi mynediad at fanylion hyrwyddwyr o fewn ysgolion
15 Cynghorir ysgolion i wirio eu holl fanylion ar wefan Sustrans Big Pedal cyn i’r her ddechrau. Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir, dylid cysylltu â’r trefnwyr (bigpedal@sustrans.org.uk) i newid y manylion cyn dyddiad dechrau’r her. Unwaith y bydd yr her wedi dechrau ni fydd hi’n bosibl newid y wybodaeth a roddwyd wrth gofrestru. Gallai manylion anghywir arwain at bennu’r categori anghywir a gadael ysgol/dosbarth yn anghymwys i hawlio unrhyw wobrau neu dlysau.

Siwrneiau cymwys

16 Mae’n rhaid i ysgol neu ddosbarth gofnodi eu siwrneiau er mwyn:
  • ychwanegu at eu cyfanswm her, sydd yn pennu eu safle yn eu categori ar ddiwedd yr her
  • ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol
  • bod yn gymwys i ennill yn y raffl gwobrau dyddiol
17 Caiff ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth gofnodi un siwrne feicio, cerdded, cadair olwyn neu sgwtera fesul disgybl fesul diwrnod o’r her. Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her bum niwrnod, dylai hyn berthnasu i’r daith i’r ysgol bob dydd. Mae taith i’r ysgol yn cyfrif tuag at yr her os yw o leiaf hanner yr amser a dreulir gan ddisgybl yn teithio i’r ysgol yn cael ei wneud ar feic, cadair olwyn, ar droed neu sgwter.
18 Ar gyfer y rhai sydd yn cymryd rhan yn yr her undydd, mae disgybl sydd yn gwneud 30 munud o weithgaredd beicio, cerdded neu sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol hefyd yn cyfrif fel un siwrne yn yr her. Os bydd disgybl yn beicio/cerdded/defnyddio cadair olwyn/sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol ac yn beicio/defnyddio cadair olwyn/cerdded/sgwtera i’r ysgol, neu’n gwneud mwy nag un gweithgaredd beicio/defnyddio cadair olwyn/cerdded/ sgwtera 30 munud yn ystod y diwrnod ysgol, dim ond un siwrne y gellir ei chofrestru ar gyfer y disgybl hwnnw ar y diwrnod hwnnw o’r her.
19 Mae ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd yn cymryd rhan yn yr her yn cytuno i gofnodi siwrneiau mor gywir â phosibl o fewn y rheolau a amlinellir yn y telerau ac amodau hyn.
20 Pan fo plentyn yn dysgu o bell oherwydd coronafeirws, mae oedolyn sy’n mynd gyda’r plentyn hwnnw ar siwrne egnïol amgen neu’n ymuno yn ei weithgaredd corfforol dyddiol hefyd yn cyfrif fel siwrne cefnogwr yn y gystadleuaeth.

Gall aelodau staff sydd â disgyblion yn dysgu o bell hefyd gyfrif siwrne egnïol amgen neu 30 munud o weithgaredd corfforol fel siwrne cefnogwr yn y gystadleuaeth.
21 Siwrne Cefnogwr yw siwrne a wnaed gan oedolyn sy’n cyd-deithio â phlentyn sy’n cymryd rhan drwy fynd i’r ysgol ar feic, ar droed, mewn cadair olwyn neu ar sgwter. Caiff pob oedolyn gofnodi un siwrne cefnogwr ar bob diwrnod o’r her. Mae athrawon a staff sy’n cerdded, beicio, a sgwtera i’r ysgol hefyd yn cyfrif fel cefnogwyr.

Pan fo plentyn yn dysgu o bell oherwydd coronafeirws, mae oedolyn sy’n mynd gyda’r plentyn hwnnw ar siwrne egnïol amgen neu’n ymuno yn ei weithgaredd corfforol dyddiol hefyd yn cyfrif fel siwrne cefnogwr yn y gystadleuaeth.

Gall aelodau staff sydd â disgyblion yn dysgu o bell hefyd gyfrif siwrne egnïol amgen neu 30 munud o weithgaredd corfforol fel siwrne cefnogwr yn y gystadleuaeth.
22 Caiff disgyblion sy’n dysgu o bell wneud siwrneiau egnïol o’u cartref gydag aelod o’r teulu, neu 30 munud o weithgaredd corfforol yn y cartref sydd hefyd yn cyfrif fel un siwrne ar gyfer yr her.
23 Ar gyfer cyfranogwyr sy’n hunanynysu ond sy’n iach, mae 30 munud o weithgaredd corfforol y diwrnod hwnnw’n cyfrif fel un siwrne ar gyfer yr her hefyd.

Enillwyr cyffredinol y categorïau

24 Rhaid cofnodi siwrneiau erbyn hanner dydd ddydd Mercher 5ed Mai 2021 i ysgolion fod yn gymwys i fod yn enillwyr cyffredinol yn eu categori.
25 Pennir safle ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth ar ddiwedd yr her yn ôl eu sgorau dyddiol. Cyfrifir sgorau dyddiol yn ôl y gyfran o ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd wedi cofnodi siwrne feicio/cerdded/cadair olwyn/sgwtera neu weithgaredd corfforol diwrnod hwnnw, ac fe’u mynegir fel canran. Er enghraifft, bydd ysgol sydd â 100 o ddisgyblion a 60 ohonynt wedi beicio, cerdded neu sgwtera i’r ysgol neu gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ar ddiwrnod penodol yn cael sgôr ddyddiol o 60%.
26 Enillwyr cyffredinol yr her bum niwrnod fydd yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf fel cyfartaledd o’u pum niwrnod gorau. Enillydd cyffredinol yr her undydd fydd yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth sydd â’r sgôr uchaf wedi’i chyfrifo o’u diwrnod gorau. Mae’r canlyniadau hyn yn seiliedig ar y data a gofnodir gan yr ysgol/grŵp blwyddyn/dosbarth.
27 Pe bai sgôr gyfartal, rhoddir y safle uwch ar y bwrdd arweinwyr i’r ysgol gyda’r ganran uchaf o siwrneiau cefnogwyr. Os yw’n parhau i fod yn gyfartal, tynnir y safle terfynol ar hap.
28 Mae pedwar categori cyffredinol yn yr her yn 2021:
  • Ysgol gynradd fach (1-250 o ddisgyblion), her 5 diwrnod
  • Ysgol gynradd fawr (250+ o ddisgyblion), her 5 diwrnod
  • Ysgol uwchradd, her 5 diwrnod
  • Yr her undydd (holl ysgolion)
Bydd y 10 ysgol uchaf ar fyrddau arweinwyr pob un o’r categorïau hyn yn derbyn tystysgrif egsliwsif Big Pedal 2021 wedi’i fframio.
29 Bydd yr ysgolion buddugol a’r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mehefin 2019. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Sustrans Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y’u pennir gan yr hyrwyddwyr.
30 Bydd yr ysgolion buddugol a’r safleoedd terfynol yn cael eu cadarnhau dim hwyrach na 1 Mehefin 2021. Cyhoeddir manylion yr ysgolion buddugol ar wefan Sustrans Big Pedal. Y rhain fydd y safleoedd swyddogol a therfynol fel y’u pennir gan yr hyrwyddwyr.
31 Bydd yr hyrwyddwyr yn penderfynu ar enillwyr y gwobrau a’r safleoedd terfynol yn unol â’u perfformiad yn ystod yr her. Bydd pob penderfyniad o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Byrddau arweinwyr dyddiol

32 Er mwyn cael eu cynnwys ar y byrddau arweinwyr dyddiol, dylai ysgolion/dosbarthiadau gofnodi eu siwrneiau ar wefan y Big Pedal yn unol â’r hyn a nodir yn y tabl isod.
Diwrnod yr her Terfyn amser cofnodi siwrneiau
Dydd Llun 19 Ebrill Dydd Mawrth 20 Ebrill 9yb
Dydd Mawrth 20 Ebrill Dydd Mercher 21 Ebrill 9yb
Dydd Mercher 21 Ebrill Dydd Iau 22 Ebrill 9yb
Dydd Iau 22 Ebrill Dydd Gwener 23 Ebrill 9yb
Dydd Gwener 23 Ebrill Dydd Llun 26 Ebrill 9yb
Dydd Llun 26 Ebrill Dydd Mawrth 27 Ebrill 9yb
Dydd Mawrth 27 Ebrill Dydd Mercher 28 Ebrill 9yb
Dydd Mercher 28 Ebrill Dydd Iau 29 Ebrill 9yb
Dydd Iau 29 Ebrill Dydd Gwener 30 Ebrill 9yb
Dydd Gwener 30 Ebrill Dydd Mawrth 4 Mai 9yb
33 Ni fydd y cyfranogwr yn ymddangos ar y byrddau arweinwyr dyddiol os bydd ei ganlyniadau yn cael eu cofnodi ar ôl 9yb ar y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, bydd y siwrneiau yn cael eu hychwanegu i’w cyfanswm cyffredinol ar gyfer yr her os caiff y siwrneiau hyn eu cofnodi cyn hanner dydd ddydd Mercher 5 Mai 2021.
34 Mae byrddau arweinwyr cyffredinol yr Her yn adlewyrchu’r canlyniadau a gofnodwyd erbyn 9yb bob dydd ac efallai na fyddant yn fanwl gywir gan ei bod yn bosibl na fydd rhai ysgolion yn cofnodi eu canlyniadau tan hanner dydd ddydd Mercher 5 Mai.
35 Bydd yr hyrwyddwyr yn anelu at gyhoeddi byrddau arweinwyr dyddiol cyfredol ar y wefan erbyn hanner dydd bob dydd, i adlewyrchu canlyniadau’r diwrnod cynt. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu a gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
36 Unwaith y bydd canlyniadau bob wythnos wedi’u cyhoeddi, byddant yn derfynol.

Raffl wobrau ddyddiol

37 Mae’r Big Pedal wedi’i ddylunio i fod yn her hwyliog i helpu eich ysgol i hybu beicio, cerdded, sgwtera a defnyddio cadair olwyn i’r ysgol. I ategu hyn, dyrennir gwobrau yn ddyddiol ac ar hap, i ganiatáu cymaint o ysgolion â phosibl ledled y DU i ennill gwobrau am ymdrechion eu disgyblion.
38 I gael eich cynnwys yn y raffl wobrau, rhaid i chi gofnodi eich siwrneiau ar wefan y Big Pedal erbyn 9yb ar y diwrnod ysgol canlynol.
39 Bydd enillwyr gwobrau yn cael eu dewis ar hap o fysg yr holl ysgolion/ dosbarthiadau sydd â sgôr o 15% neu fwy wedi’i chyfrifo ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw (gweler “Enillwyr cyffredinol y categorïau” uchod am fanylion ar ddull cyfrifo’r sgôr ddyddiol).
40 Nid yw pob ysgol/dosbarth yn gymwys ar gyfer pob gwobr. Mae rhai gwobrau wedi eu hanelu ar gyfer dim ond y rheiny sydd mewn categori penodol. Bydd manylion gwobrau dyddiol a phwy sydd yn gymwys ar eu cyfer ar gael ar dudalen hafan yr ysgol ar bob diwrnod o’r gystadleuaeth.
41 Anelwn at gyhoeddi enillydd y wobr ddyddiol erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ni ellir ein dal yn atebol os byddwn yn methu â gwneud hyn o fewn yr amserlen hon.
42 Bydd yr hyrwyddwyr yn pennu enillwyr y gwobrau dyddiol, yn unol â’r telerau ac amodau. Bydd yr holl benderfyniadau o’r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.

Telerau ac Amodau ychwanegol ar gyfer gwobrau dyddiol a chystadlaethau am wobrau eraill

43 Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
44 Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i gynnig gwobr amgen.
45 Bydd Sustrans yn cysylltu â’r enillwyr trwy’r cyfryngau cymdeithasol neu ebost. Byddwn yn rhannu enw a chyfeiriad ebost enillwyr y wobr gyda noddwyr y wobr er mwyn trefnu danfon y wobr. Bydd unrhyw ddata personol ynghylch cyfranogwyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfau diogelu data cyfredol yn unig, a dim ond ar gyfer trefniadau sy’n ymwneud â’r wobr.
46 Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng y cwmni sy’n cyfrannu’r wobr a’r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gyflwyno’r wobr berthnasol na bodlonrwydd yr enillydd gyda’r cynnyrch/cynhyrchion. Cysylltwch â chyfrannwr y wobr yn yr achosion hyn.
47 Dylai’r enillydd hawlio’r wobr erbyn dydd Llun 14eg Mehefin 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.
48 Ni all yr hyrwyddwr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu lygriad data ar daith.
49 Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo neu dynnu Gwobrau Dyddiol, ac unrhyw gystadlaethau gwobrau sy’n gysylltiedig â’r Her yn ôl ar unrhyw adeg.
50 Gall yr hyrwyddwr amnewid unrhyw wobr sy’n cael ei rhannu fel rhan o’r cynllun hwn gydag un o’r un gwerth neu werth uwch, yn ôl ei benderfynid, ar ei ddisgresiwn llwyr.

Telerau ac amodau ychwanegol

51 Ni chewch addasu logo, adnoddau na natur cystadleuaeth y Sustrans Big Pedal, heblaw am pan roddir caniatâd ysgrifenedig gan dîm Sustrans Big Pedal. Gellir gwneud ceisiadau trwy ebostio bigpedal@sustrans.org.uk.
52 Ni chewch addasu enw’r gystadleuaeth Sustrans Big Pedal. Rhaid cyfeirio at y gystadleuaeth fel “Sustrans Big Pedal”.
53 Ni chaniateir ichi ddefnyddio cystadleuaeth y Big Pedal i greu incwm nac elw heblaw am godi arian i Sustrans. Fodd bynnag, AR YR AMOD fod ysgolion yn cymryd rhan yn y Big Pedal, rhoddir caniatâd iddynt godi arian ar gyfer eu hysgol eu hunain yn ystod y gystadleuaeth.
54 Rhaid ichi beidio â defnyddio’r gystadleuaeth Big Pedal mewn unrhyw ffordd sy’n peri niwed i enw da Sustrans.
55 Ystyrir bod cofrestru ar wefan y Big Pedal yn golygu eich bod wedi derbyn y telerau ac amodau hyn.
56 Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a gwybodaeth am ddefnydd cwcis ar wahân.