Lead sponsor

Supporting sponsor

Diwrnod Codi Arian Archarwyr

Bob blwyddyn, cynhaliwn ddiwrnod codi arian gyda thema gwisg ffansi i ddathlu diweddglo’r Big Pedal.

Y llynedd, trawsnewidiodd miloedd o blant ledled y Deyrnas Unedig i’w hoff archarwr am y diwrnod. Cafodd pawb amser gwych, a chodwyd dros £6,000 i Sustrans.

Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad codi arian archarwyr eto ar gyfer her 2018. Fe’i cynhelir ar y diwrnod olaf, dydd Gwener 4 Mai, a bydd mwy o ffyrdd nag erioed i gymryd rhan, mwynhau, dathlu a chodi arian i Sustrans. Dyma sut:

Mae’r diwrnod archarwyr yn ffordd ardderchog o gynnwys holl ddisgyblion eich ysgol yn y Big Pedal, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n beicio neu sgwtera. Os nad oes modd i chi gymryd rhan ar y dyddiad hwn, gallwch ddewis diwrnod arall yn ystod yr her, neu hyd yn oed ddiwrnod rywdro arall yn y flwyddyn.

Bydd yr holl arian a godir i Sustrans yn ein helpu i alluogi miloedd o blant i gerdded, beicio neu sgwtera bob dydd – gan wneud y daith i’r ysgol yn fwy diogel ac yn iachach.

Cymryd rhan

Dowrnod Archarwyr

Newyddion da. Os ydych chi'n codi arian ar ein diwrnod Archarwyr, gallech ennill un o ddwy wobr wych:

  1. Beic Frog 73
  2. Eich dewis o unrhyw sgwter gan Micro Scooter

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw llwytho llun i fyny i wefan y Big Pedal gan roi'r teitl 'Diwrnod Archarwyr' iddo – byddwn yn dewis ein dau ffefryn fel enillwyr ar y diwrnod! Mae'r telerau ac amodau ar gael ar wefan y Big Pedal.

Os nad ydych wedi cofrestru eisoes, ewch i adran ‘gosodiadau’ eich ysgol ar y wefan a dweud eich bod yn dymuno cymryd rhan.

Y gwahaniaeth y mae eich cefnogaeth chi yn ei wneud

Hoffem weld bob plentyn yn mwynhau taith iachach, hapusach a mwy diogel i’r ysgol. Bydd yr holl arian a godir drwy’r Big Pedal yn cefnogi gwaith Sustrans gydag ysgolion ledled y Deyrnas Unedig.

Ers 2004, rydym wedi gweithio gyda miloedd o ysgolion ledled y Deyrnas Unedig i gynyddu lefelau cerdded, beicio a sgwtera. O fewn dim ond blwyddyn o weithio gydag ysgol, rydym fel arfer yn llwyddo i ddyblu nifer y plant sy’n beicio bob dydd.

Rydym hefyd wedi datblygu cannoedd o lwybrau diogel i ysgolion ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a chysylltiadau beicio a cherdded allweddol, i alluogi pobl ifanc i fynd o’u cartrefi i’r ysgol ac i gyrraedd atyniadau a chyfleusterau lleol yn rhwydd ar feic, ar droed neu ar sgwter.

Rydym yn gwneud gwaith ardderchog gyda phobl ifanc, ond mae llawer mwy i’w wneud o hyd.

Gallai cyn lleied ag £20 gael plentyn drwy ein rhaglen beicio ysgolion, gan roi’r sgiliau a’r hyder iddynt deithio o amgylch eu cymdogaeth dan eu pwysau eu hunain, gan agor eu llygaid i fyd o bosibiliadau newydd a fydd yn eu helpu i fod yn hapusach, yn iachach ac, yn y pen draw, gwneud gwahaniaeth am oes.