Cynlluniau gwersi ysgolion uwchradd

Diwrnod 3 Aer Anhygoel

Diwrnod 3 Aer Anhygoel

Defnyddiwch ddata’r Adran Drafnidiaeth i archwilio tueddiadau traffig ffyrdd cenedlaethol a rhanbarthol. Cyfrifwch allyriadau carbon deuocsid y daith i’r ysgol ar gyfer amrywiol ddulliau trafnidiaeth.

Diwrnod 4 Eich Dychymyg Anhygoel

Diwrnod 4 Eich Dychymyg Anhygoel

Anogwch ddisgyblion i gymryd perchnogaeth o’u dyfodol a dychmygu byd y buasent yn falch o fyw ynddo. Mae’r wers yn cynnwys fideo gan yr awdur Rob Hopkins, sefydlydd y mudiad Transition, sy’n mynd am dro drwy 2030

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Ymarfer meddylgarwch i annog disgyblion i ddefnyddio eu synhwyrau i fod yn fwy ymwybodol o’u hamgylchedd a’i werthfawrogi.

Diwrnod 6 Anhygoel o Greadigoll

Diwrnod 6 Anhygoel o Greadigoll

Defnyddiwch y sesiwn heddiw i greu syniadau ar gyfer eich ymgais fel ysgol yn y gystadleuaeth ailenwi a gynhelir ar draws y Deyrnas Unedig.

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Helpwch i feithrin empathi ac ymwybyddiaeth fyd-eang drwy feddwl am y teithiau i’r ysgol a wneir gan blant o bedwar ban byd. Anogwch ddychymyg, creadigrwydd a datblygwch sgiliau darlunio a/neu wneud fideos drwy ofyn i ddisgyblion greu siwrne ddychmygol wedi’i ysbrydoli gan yr hyn y gwnaethant ei ddysgu.

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Anogwch ddisgyblion i feddwl am eu taith arferol i’r ysgol a sut brofiad maen nhw’n ei gael arni gyda’r gweithgaredd darlunio hwn.

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Defnyddiwch y cardiau Trymps Strydoedd yn y gweithgaredd chwarae rôl hwn i gyflwyno disgyblion i’r ymyraethau sy’n gallu annog teithio llesol. Codwch ymwybyddiaeth o’r heriau y mae’n rhaid eu goresgyn er mwyn cyflawni newid drwy weithio drwy’r senarios a ddarperir.

Diwrnod 10 Posibiliadau Anhygoel

Diwrnod 10 Posibiliadau Anhygoel

Ar y gweill. Ar ddiwrnod olaf y Sustrans Big Pedal, gofynnwn ichi fyfyrio ar yr hyn rydych wedi’i ddysgu a’i fwynhau fwyaf. A dathlu eich llwyddiannau. Cymerwch olwg arall ar ymgeision y disgyblion yn y gystadleuaeth ailenwi.