Byddwch yn egnïol

Gweithgareddau dyddiol i gadw'ch disgyblion yn egnïol yn ystod Big Pedal Sustrans a thu hwnt. Yn cynnwys syniadau i ennyn hyd yn oed mwy o ddiddordeb yn siwrneiau egnïol Big Pedal. Hefyd, ymarfer corff y gellir ei wneud gartref neu yn yr ysgol. Ar gyfer disgyblion sy'n cymryd rhan yn yr her 1 diwrnod, plant sy'n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan a’r rhai sy’n dysgu o bell, mae'r ymarferion corfforol yma'n cyfri tuag at gyfanswm her Big Pedal eich ysgol. Dylai'r gweithgareddau ymarfer corff fod o leiaf 30 munud o hyd i gyfrif yn her Big Pedal (gydag eithriadau wedi'u gwneud ar gyfer plant a chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig ac anableddau). Cofiwch gofnodi'r ymarferion yma fel 'gweithgareddau corfforol plant' (yn yr her 1 diwrnod, plant a chanddyn nhw rwystrau rhag cymryd rhan a dysgwyr o bell yn unig). Caiff siwrneiau egnïol plant eu cofnodi fel 'siwrneiau plant' ar sail pa ddull teithio a ddefnyddiwyd.

Diwrnod 1 Teithio Llesol Anhygoel

Diwrnod 1 Teithio Llesol Anhygoel

Anogwch eich plant i archwilio eu hardal leol a gwnewch waith celf gwych gyda dail a rhisgl ar eu siwrneiau egnïol. A bydd y gweithgaredd yma gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid yn cael plant i symud o gwmpas yn greadigol.

Diwrnod 2 Beicio i Bawb

Diwrnod 2 Beicio i Bawb

Helpwch y disgyblion i brofi siwrnai egnïol mewn ffordd newydd drwy fynd ar helfa seiniau yn eu hardal leol. Neu gofynnwch i ddisgyblion fod yn egnïol ar gwrs rhwystrau y maen nhw wedi’i gynllunio eu hunain.

Diwrnod 3 Aer Anhygoel

Diwrnod 3 Aer Anhygoel

Ar Ddiwrnod Aer Anhygoel, defnyddiwch ein taflen gweithgareddau i gynnal arbrawf siwrnai aer glân ar siwrneiau egnïol. Ac anogwch y disgyblion i brofi eu sgiliau taflu pêl o dan y fraich gyda’r gweithgaredd taflu hwn gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid.

Diwrnod 4 Eich Dychymyg Anhygoel

Diwrnod 4 Eich Dychymyg Anhygoel

Dydyn ni ddim am fentro gyda dyfodol ein planed. Ond beth am i’ch plant adael eu taith i siawns gyda’r gweithgaredd taith darn ceiniog? Gobeithio y byddan nhw’n mwyhau teithio’n egnïol yn eu hardal leol, pa bynnag lwybr fyddan nhw’n ei deithio. Defnyddiwch adnodd yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid i wella naid hir eich disgyblion.

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Gwnewch siwrneiau egnïol eich disgyblion yn fwy meddylgar drwy eu hannog i ddefnyddio eu pump synnwyr yn lleol gyda’n gweithgaredd siwrneiau Hynod Feddylgar. Mae chwerthin ac ymarfer corff yn bwysig i iechyd meddwl – a all unrhyw gadw wyneb syth tra’n gwneud y gweithgaredd Wacky Races gan Complete P.E. a’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid?

Diwrnod 6 Anhygoel o Greadigoll

Diwrnod 6 Anhygoel o Greadigoll

Gofynnwch i’r dosbarth fod yn greadigol a chymryd rhan sboriwr neu dditectif calon yng ngweithgareddau heddiw. Gofynnwch i’r disgyblion chwilio eu hardal leol i ganfod popeth ar ein rhestr sborion actif. Neu byddwch yn dditectif calon a chanfyddwch pa weithgaredd sy’n gwneud eu calonnau guro gyflymaf.

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Iawn, allwn ni ddim mynd â’n disgyblion o gwmpas y byd. Ond gallwn eu hannog i archwilio eu hardaloedd lleol. Anogwch nhw i gael hwyl ar bob cam o’u taith gyda’n gweithgaredd cerdded ’Sgwariwch eich Steil’. Mae’r gweithgaredd yma gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid yn eu galluogi i ddefnyddio eu dychymyg i fynd aar antur cist drysor.

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Pa mor dda mae eich disgyblion yn adnabod eu hardal leol? Gallan nhw fynd ar siwrnai egnïol sy’n gadael iddyn nhw weld rhywbeth sy’n dechrau gyda phob llythyren o’r wyddor. Anogwch ddisgyblion i brofi eu sgiliau taflu pêl o dan y fraich gyda’r gweithgaredd rowlio pêl yma gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid.

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Heddiw mae ein taith egnïol yn canolbwyntio ar sgwteri, gyda gweithgaredd ar thema twba lwcus sgiliau sgwtera. Beth am gael eich holl ddisgyblion yn symud gyda’r gweithgaredd dis sy’n sboncio hwn gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid.

Diwrnod 10 Posibiliadau Anhygoel

Diwrnod 10 Posibiliadau Anhygoel

Anogwch eich disgyblion i fyfyrio ar eu llwyddiannau Big Pedal ac iddyn nhw ddweud pa weithgareddau corfforol wnaethon nhw fwynhau fwyaf. Gofynnwch i’r disgyblion fynd â rhywbeth maen nhw’n ei ddal ar siwrne egnïol gydag aelod o’u teulu, a dod o hyd i le agored i wneud y gweithgaredd taflu a dal hwn gan Complete P.E. a’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid. Bydd ein gweithgaredd ditectif cen yn helpu disgyblion i ddysgu am gen, beth mae cen yn ei ddweud wrthon ni am ansawdd aer a pham bod parhau i ddewis siwrneiau egnïol mor bwysig.

Neu gallech annog disgyblion i roi prawf ar eu sgiliau taflu dan y fraich gyda’r gweithgaredd Dringo’r Ysgol hwn, hefyd gan Complete P.E. a’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid.