Gwobrau dyddiol i ysgolion

Bydd pob ysgol yn cael ei chynnwys mewn raffl wobrau os yw mwy na 15% o'ch ysgol yn beicio, cerdded, defnyddio cadair olwyn neu sgwter fesul diwrnod o'r her. Ymhlith y gwobrau sydd ar gael mae ategolion ac offer i helpu'ch ysgol i deithio'n egnïol.

Bydd siwrneiau egnïol o'r cartref gydag aelod o'r teulu a heriau corfforol a gwblheir gan ddisgyblion sy'n dysgu o bell hefyd yn cyfrif tuag at y 15%.

WJ Markings

WJ Markings

Diwrnod 6

WJ yw’r arbenigwyr arweiniol ym myd busnes marcio ffyrdd, a’u gweledigaeth yw ’Darparu Gwasanaeth Cynaliadwy Eithriadol’.

Dyma maen nhw am ei roi i un ysgol gynradd:

 • Marciau buarth ysgol pwrpasol, fydd yn cael eu dewis gan y plant i gael marciau sy’n cynrychioli eu hysgol orau. Bydd y marciau creadigol yma yn creu cyfleoedd dysgu egnïol fydd yn bywiogi amgylchedd yr ysgol.

Mae WJ yn arbenigwyr gosod marciau ffyrdd parhaol a dros dro, stydiau ffyrdd ac arwynebeddau ffrithiant uchel wedi’u lliwio, yn ailwynebu arwynebeddau a gosod camerâu cyflymder cyfartalog. Mae eu dull o gydweithio’n canolbwyntio ar greu gwerth i’w cymunedau lleol eu hunain, a chymunedau rhanddeiliaid cenedlaethol. Drwy eu menter Thinking Community, maen nhw wedi ysbrydoli 28,522 o fywydau yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf.

Micro Scooters

Micro Scooters

Diwrnodau 1,5,8 a 10

Micro Scooters yw’r brand arobryn sydd wedi gweddnewid y daith i’r ysgol i’r daith sgwtera wych rydyn ni’n gyfarwydd â hi erbyn hyn! Mae Micro’n gweithio’n ddiflino i hyrwyddo sgwtera ar y daith i’r ysgol fel dull teithio sy’n gyflymach, yn iachach, yn wyrddach, yn fwy diogel, ac, yn bwysicaf oll, yn fwy o hwyl.

Micro Scooters, yn cynnig gwobrau ardderchog i ysgolion buddugol a’u cefnogwyr yn ystod her y Big Pedal.

Mae Micro Scooters yn noddi tri diwrnod o gystadleuaeth y Big Pedal. Mae’r gwobrau yn cynnwys:

 • 10 o Micro Scooters ar gyfer ysgolion cynradd
 • Dau Micro Scooter ar gyfer ysgolion uwchradd
 • Hamperau o 35 o ategolion Micro ar gyfer pedair ysgol

Mae sgwteri Micro Scooters yn adnabyddus am ddiogelwch a chryfder eu cynnyrch. Yn wydn, yn syml ac yn llawn hwyl, mae Micro Scooters yn trawsnewid y ffordd mae plant ac oedolion yn darganfod, mwynhau ac archwilio’r byd.

Cyclehoop

Cyclehoop

Diwrnod 9

Mae Cyclehoop yn creu parcio a seilwaith arloesol ar gyfer pawb. Mae ganddynt nwyddau lliwgar, o safon ar gael yn arbennig ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion.

Mae Cyclehoop am wobrwyo pedair ysgol gyda:

1x Pwmp Beic Lliwgar i’w ddefnyddio dan do

Mae ein Pympiau Beic Dan Do yn wydn, yn gwrthsefyll triniaeth hegr, ac wedi’u dylunio i gael eu defnyddio’n helaeth gan y cyhoedd. Gellir eu gosod dan do neu mewn mannau y tu allan wedi’u cysgodi. Bydd pedair ysgol fuddugol yn derbyn pwmp lliwgar arbennig wedi’i addurno ag eiconau beiciau difyr.

Cwmni cyfeillgar yw Cyclehoop sy’n arbenigo mewn parcio a seilwaith beicio arloesol. Mae nwyddau Cyclehoop wedi’u dylunio gan feicwyr gyda phobl gyffredin dan sylw, er mwyn galluogi pob mathau o leoedd i fod yn gyfeillgar i feicwyr, a’r gwir yw bod hynny’n golygu lleoedd iach a chynaliadwy.

Mae Cyclehoop yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu parcio, cysgodfeydd ac ategolion defnyddiol ar gyfer beiciau, i helpu pobl ifanc i storio, diogelu a chynnal eu beiciau. Gallwch ddysgu mwy am eu nwyddau neu gallwch ofyn am ddyfynbris wedi’i deilwra.

Gyda’r cod ‘HoopBig’ gallwch dderbyn disgownt o 10% ar archebion cyn 31 Mai 2021.

Loffi

Loffi

Diwrnod 2

Mae Loffi yn cynnig y wobr ganlynol i ddwy ysgol gynradd lwcus:

 • 35 pâr o fenig plant

Mae Loffi yn gwneud menig beicio o safon, a’u cenhadaeth yw: rhannu ewyllys da ar y ffyrdd a gwneud siwrneiau’n hapusach i bawb. Mae menig Loffi yn cynnwys wyneb hapus ar gledr ac ar gefn y llaw sy’n annog y defnyddiwr i godi llaw a rhoi signal yn amlach. Maen nhw’n berffaith ar gyfer magu hyder ymysg beicwyr newydd sy’n beicio, yn sgwtera neu’n gwenu eu ffordd o A i B. Mae’r nwyddau diweddaraf i blant yn:

 • Annog arferion da fel rhoi signal a dweud diolch
 • Cynnwys darnau llachar ac adlewyrchol
 • Cadw dwylo’n gynnes, yn sych ac yn eu hamddiffyn rhag sgriffiadau
 • Cynnwys defnydd cnu ar y bodiau ar gyfer sychu trwynau
 • Cynnwys gwên silicon streipiog sy’n rhoi gafael cadarn ar gyrn y beic

Plume Labs

Plume Labs

Diwrnod 3

Cwmni technoleg amgylcheddol yw Plume Labs, a’u nod yw gwneud gwybodaeth am lygredd aer yn hygyrch ac yn rymusol. Mae Plume Labs yn cynnig y canlynol i bum ysgol:

 • Dyfais Flow 2 gyda dwy flynedd o gymorth, a chanllawiau ar gyfer gweithgaredd cychwynnol.

Anadlwch, a theimlo llif yr awyr! Gallwch fesur ansawdd yr aer, rhagweld llygredd a chynllunio eich taith i’r gwaith gyda’r Flow 2, y synhwyrydd ansawdd aer personol ac ap ategol gan Plume Labs.

Cwmni technoleg amgylcheddol yw Plume Labs, a’u nod yw gwneud gwybodaeth am lygredd aer yn hygyrch ac yn rymusol. Sefydlwyd y cwmni gan Romain Lacombe a David Lissmyr yn 2014 ac mae wedi codi $4.5M mewn cyllid. Ym Mharis, Ffrainc y mae’r tîm o 20 wedi’u lleoli. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan plumelabs.com

Broxap

Broxap

Diwrnod 4

Broxap Ltd. yw un o ddylunwyr, cynhyrchwyr a gosodwyr mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig.

Mae Broxap yn cynnig mannau parcio lliwgar i ddwy ysgol gynradd fuddugol. Bydd yr ysgolion buddugol yn cael dewis lliwiau’r raciau beiciau i ddarparu man parcio hwyliog, dengar ar gyfer sgwteri a beiciau eu disgyblion.

 • un rac beiciau, yr ysgol i ddewis y lliw
 • un rac sgwteri, yr ysgol i ddewis y lliw

Mae Broxap yn gweithio gydag adrannau Addysg, Awdurdodau Lleol, Penseiri a Chontractwyr ymysg eraill, ac maen nhw wedi gwneud enw da fel darparwr a gosodwr cysgodfeydd, standiau a raciau beiciau ledled y Deyrnas Unedig ers blynyddoedd lawer. Mae Broxap yn fusnes teuluol sy’n cynnig nwyddau o safon sy’n addas i gyllideb y prynwr ac mae’n cyflenwi ei wasanaeth yn brydlon.

Frog Bikes

Frog Bikes

Diwrnod 7

Mae Frog Bikes yn dylunio amrywiaeth o feiciau ysgafn o safon, yn arbennig ar gyfer plant. Mae Frog Bikes am roi’r canlynol i un ysgol gynradd am ddim:

 • 1 x Frog 52 gwerth hyd at £350!

Mae Frog Bikes yn fusnes teuluol sy’n angerddol dros gael plant i fod yn egnïol a meithrin arferion beicio da o’r blynyddoedd cynnar. Mae’r beiciau ysgafn hyn, wedi’u dylunio gan arbenigwyr, yn gwneud taith feicio’r plentyn yn gyfforddus ac yn braf. Mae Frog yn gweithio gyda mudiadau, hyfforddwyr, ysgolion a chynghorau i wneud beicio’n hygyrch ac i ddarparu sgiliau i’w defnyddio gydol oes.

ddysgu mwy, ewch draw i’w tudalennau Partner.

Raffl gwobr ailenwi

Mae’r Sustrans Big Pedal yn chwilio am enw newydd ar gyfer 2022. Mae angen eich syniadau chi arnom i’n helpu i ddod o hyd i syniad gwych. Caiff ysgolion sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth ailenwi hon gyda Sustrans eu cynnwys yn awtomatig yn raffl fawr y gystadleuaeth ailenwi. Rhowch greadigrwydd eich ysgol ar waith am gyfle i ennill y wobr anhygoel hon.

The Extreme Mountain Bike Show

The Extreme Mountain Bike Show

Yr Extreme Mountain Bike Show yw’r Tîm pennaf yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop am arddangos Beicio Mynydd, Treialon/BMX, dan arweiniad Danny Butler, sydd wedi bod yn Bencampwr Treialon Beicio Mynydd Prydeinig ac Ewropeaidd droeon.

Mae’r Extreme Mountain Bike Show yn rhoi’r canlynol yn wobr i un ysgol:

 • Sioe arddangos safonol yn cynnwys 30 munud o driciau a styntiau syfrdanol.

Mae tîm yr Extreme Mountain Bike Show yn cynnig adloniant byw, eithafol, diffwdan. Mae ganddynt fwy na 10 mlynedd o brofiad, ac maen nhw’n arbenigo mewn arddangos triciau a styntiau mewn sioeau teuluol, digwyddiadau byw, darllediadau ac, wrth gwrs, ysgolion! Maen nhw’n defnyddio eu hoffer sioe arbenigol eu hunain, sy’n cynnwys goleuadau a chyflenwad pŵer solar, a’r Extreme Mountain Bike Show yw’r unig Dîm Beicio Mynydd ecogyfeillgar yn y Deyrnas Unedig.

Gwobrau i deuluoedd

Gadewch i rieni a gwarcheidwaid wybod am gystadleuaeth teulu’r Big Pedal ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae cystadleuaeth y Big Pedal i deuluoedd yn rhoi cyfle i rieni a gwarcheidwaid ennill un o’r tair gwobr anhygoel hyn i’w teulu. Y cwbl y mae angen iddynt ei wneud yw tynnu llun neu wneud fideo byr o’u plentyn/plant yn cymryd rhan yn y Big Pedal rhwng 19–30 Ebrill. Yna, ei rannu ar Instagram, Facebook neu Twitter, tagio @sustrans a defnyddio #BigPedalWin. Caiff teuluoedd sydd â phlant yn dysgu o bell gymryd rhan o gartref o hyd.

Micro Scooters

Micro Scooters

Mae cwmni Micro Scooters yn cynnig gwobr wych i’r teulu, yn cynnwys:

 • 2 Micro Scooter i oedolyn
 • 2-3 Micro Scooter i blentyn

Micro Scooters yw’r brand arobryn sydd wedi gweddnewid y daith i’r ysgol i’r daith sgwtera wych rydyn ni’n gyfarwydd â hi erbyn hyn! Mae Micro’n gweithio’n ddiflino i hyrwyddo sgwtera ar y daith i’r ysgol fel dull teithio sy’n gyflymach, yn iachach, yn wyrddach, yn fwy diogel, ac, yn bwysicaf oll, yn fwy o hwyl

Pedal Threadz

Pedal Threadz

Brand dillad bychan, annibynnol yw Pedal Threadz sy’n ysbrydoli llawenydd beicio drwy ein crysau-t unigryw o ddeunydd hynod feddal, ecogyfeillgar. Ry’n ni’n cynnig gwobr teulu o ddau grys-t i oedolion a 3 crys-t i blant gwerth £96.95.

Gall y teulu buddugol ddewis unrhyw gynllun maen nhw’n ei hoffi o’n casgliadau oedolion a phlant. Caiff ein dyluniadau hwyliog a gwreiddiol eu creu i ysbrydoli hapusrwydd ar gefn beic drwy annog plant ac oedolion i fentro allan a beicio mor aml ag y gallant.

Dechreuodd Pedal Threadz fel prosiect cyfyngiadau COVID-19 a’u gweledigaeth yw lledaenu hapusrwydd beicio drwy’r byd i gyd! Mike, a’i ddau fab / Prif Swyddogion Cynnyrch - Arthur (6) a Freddie (4) sy’n cyflwyno’r prosiect!

Mae pob cynllun yn deillio o wir deimladau a gaiff eu hysgogi gan yr hapusrwydd gawn ni wrth fynd ar ein beiciau.

Mae ein crysau-t premiwm wedi’u gwneud o gotwm 100% organig wedi’i gribo; yn ddelfrydol ar gyfer croen sensitif ac mae’n ffit cyfforddus iawn.

Mae pob un wedi ei wneud yn ofalus i archeb yn y DU, ei gludo mewn deunydd lapio di-blastig, gan ddefnyddio technegau argraffu sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Litelok

Litelok

Mae Litelok yn rhoi gwobr o ddau glo beic a raddiwyd ar gyfer yswiriant i’r teulu buddugol.

Litelok Silver Flexi-O (darluniwyd) gydag offer gellir ei wisgo, a Litelok Gold sef clo y gellir ei wisgo. Mae’r ddau glo yn rhoi diogelwch rhagorol i chi. Maen nhw’n ysgafn, yn hyblyg ac yn hawdd eu defnyddio. Perffaith ar gyfer beicio gyda’r teulu dros y penwythnos.

 • Litelok Silver Flexi-O y gellir ei wisgo
 • Litelok Gold y gellir ei wisgo

Gweledigaeth Litelok yw darparu cloeon ymarferol, hynod ddiogel i ddefnyddwyr. Gan fod beiciau’n mynd yn ysgafnach, does dim angen i gloeon beiciau fynd yn drymach. Drwy ddylunio cloeon sy’n mynd i’r afael ag anghenion beicwyr, maen nhw’n gobeithio annog hyd yn oed mwy o bobl i feicio.