Gwobrau

Bydd pob ysgol yn cael ei chynnwys mewn raffl wobrau os yw mwy na 15% o'ch ysgol yn beicio, cerdded, defnyddio cadair olwyn neu sgwter fesul diwrnod o'r her. Ymhlith y gwobrau sydd ar gael mae ategolion ac offer i helpu'ch ysgol i deithio'n egnïol.

Bydd siwrneiau egnïol o'r cartref gydag aelod o'r teulu a heriau corfforol a gwblheir gan ddisgyblion sy'n dysgu o bell hefyd yn cyfrif tuag at y 15%.

Cyclehoop

Cyclehoop

Mae Cyclehoop yn creu parcio a seilwaith arloesol ar gyfer pawb. Mae ganddynt nwyddau lliwgar, o safon ar gael yn arbennig ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion.

Mae Cyclehoop am wobrwyo pedair ysgol gyda:

1x Pwmp Beic Lliwgar i’w ddefnyddio dan do

Mae ein Pympiau Beic Dan Do yn wydn, yn gwrthsefyll triniaeth hegr, ac wedi’u dylunio i gael eu defnyddio’n helaeth gan y cyhoedd. Gellir eu gosod dan do neu mewn mannau y tu allan wedi’u cysgodi. Bydd pedair ysgol fuddugol yn derbyn pwmp lliwgar arbennig wedi’i addurno ag eiconau beiciau difyr.

Cwmni cyfeillgar yw Cyclehoop sy’n arbenigo mewn parcio a seilwaith beicio arloesol. Mae nwyddau Cyclehoop wedi’u dylunio gan feicwyr gyda phobl gyffredin dan sylw, er mwyn galluogi pob mathau o leoedd i fod yn gyfeillgar i feicwyr, a’r gwir yw bod hynny’n golygu lleoedd iach a chynaliadwy.

Mae Cyclehoop yn gweithio gydag ysgolion i ddarparu parcio, cysgodfeydd ac ategolion defnyddiol ar gyfer beiciau, i helpu pobl ifanc i storio, diogelu a chynnal eu beiciau. Gallwch ddysgu mwy am eu nwyddau neu gallwch ofyn am ddyfynbris wedi’i deilwra.

Gyda’r cod ‘HoopBig’ gallwch dderbyn disgownt o 10% ar archebion cyn 31 Mai 2021.

Broxap

Broxap

Broxap Ltd. yw un o ddylunwyr, cynhyrchwyr a gosodwyr mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig.

Mae Broxap yn cynnig mannau parcio lliwgar i ddwy ysgol gynradd fuddugol. Bydd yr ysgolion buddugol yn cael dewis lliwiau’r raciau beiciau i ddarparu man parcio hwyliog, dengar ar gyfer sgwteri a beiciau eu disgyblion.

 • un rac beiciau, yr ysgol i ddewis y lliw
 • un rac sgwteri, yr ysgol i ddewis y lliw

Mae Broxap yn gweithio gydag adrannau Addysg, Awdurdodau Lleol, Penseiri a Chontractwyr ymysg eraill, ac maen nhw wedi gwneud enw da fel darparwr a gosodwr cysgodfeydd, standiau a raciau beiciau ledled y Deyrnas Unedig ers blynyddoedd lawer. Mae Broxap yn fusnes teuluol sy’n cynnig nwyddau o safon sy’n addas i gyllideb y prynwr ac mae’n cyflenwi ei wasanaeth yn brydlon.

Frog Bikes

Frog Bikes

Mae Frog Bikes yn dylunio amrywiaeth o feiciau ysgafn o safon, yn arbennig ar gyfer plant. Mae Frog Bikes am roi’r canlynol i un ysgol gynradd am ddim:

 • 1 x Frog 52 gwerth hyd at £350!

Mae Frog Bikes yn fusnes teuluol sy’n angerddol dros gael plant i fod yn egnïol a meithrin arferion beicio da o’r blynyddoedd cynnar. Mae’r beiciau ysgafn hyn, wedi’u dylunio gan arbenigwyr, yn gwneud taith feicio’r plentyn yn gyfforddus ac yn braf. Mae Frog yn gweithio gyda mudiadau, hyfforddwyr, ysgolion a chynghorau i wneud beicio’n hygyrch ac i ddarparu sgiliau i’w defnyddio gydol oes.

ddysgu mwy, ewch draw i’w tudalennau Partner.

Micro Scooters

Micro Scooters

Micro Scooters, yn cynnig gwobrau ardderchog i ysgolion buddugol a’u cefnogwyr yn ystod her y Big Pedal.

Mae Micro Scooters yn noddi tri diwrnod o gystadleuaeth y Big Pedal. Mae’r gwobrau yn cynnwys:

 • 10 o Micro Scooters ar gyfer ysgolion cynradd
 • Dau Micro Scooter ar gyfer ysgolion uwchradd
 • Hamperau o 35 o ategolion Micro ar gyfer pedair ysgol

Mae sgwteri Micro Scooters yn adnabyddus am ddiogelwch a chryfder eu cynnyrch. Yn wydn, yn syml ac yn llawn hwyl, mae Micro Scooters yn trawsnewid y ffordd mae plant ac oedolion yn darganfod, mwynhau ac archwilio’r byd.

Loffi

Loffi

Mae Loffi yn cynnig y wobr ganlynol i ddwy ysgol gynradd lwcus:

 • 35 pâr o fenig plant

Mae Loffi yn gwneud menig beicio o safon, a’u cenhadaeth yw: rhannu ewyllys da ar y ffyrdd a gwneud siwrneiau’n hapusach i bawb. Mae menig Loffi yn cynnwys wyneb hapus ar gledr ac ar gefn y llaw sy’n annog y defnyddiwr i godi llaw a rhoi signal yn amlach. Maen nhw’n berffaith ar gyfer magu hyder ymysg beicwyr newydd sy’n beicio, yn sgwtera neu’n gwenu eu ffordd o A i B. Mae’r nwyddau diweddaraf i blant yn:

 • Annog arferion da fel rhoi signal a dweud diolch
 • Cynnwys darnau llachar ac adlewyrchol
 • Cadw dwylo’n gynnes, yn sych ac yn eu hamddiffyn rhag sgriffiadau
 • Cynnwys defnydd cnu ar y bodiau ar gyfer sychu trwynau
 • Cynnwys gwên silicon streipiog sy’n rhoi gafael cadarn ar gyrn y beic

Plume Labs

Plume Labs

Cwmni technoleg amgylcheddol yw Plume Labs, a’u nod yw gwneud gwybodaeth am lygredd aer yn hygyrch ac yn rymusol. Mae Plume Labs yn cynnig y canlynol i bum ysgol:

 • Dyfais Flow 2 gyda dwy flynedd o gymorth, a chanllawiau ar gyfer gweithgaredd cychwynnol.

Anadlwch, a theimlo llif yr awyr! Gallwch fesur ansawdd yr aer, rhagweld llygredd a chynllunio eich taith i’r gwaith gyda’r Flow 2, y synhwyrydd ansawdd aer personol ac ap ategol gan Plume Labs.

Cwmni technoleg amgylcheddol yw Plume Labs, a’u nod yw gwneud gwybodaeth am lygredd aer yn hygyrch ac yn rymusol. Sefydlwyd y cwmni gan Romain Lacombe a David Lissmyr yn 2014 ac mae wedi codi $4.5M mewn cyllid. Ym Mharis, Ffrainc y mae’r tîm o 20 wedi’u lleoli. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan plumelabs.com

Mwy o wobrau ar y gweill.