COVID-19

Wyddom ni ddim yn union beth fydd 2021 yn ei gynnig yn nhermau cyfyngiadau symud a’r coronafeirws. Felly, rydyn ni am fod yn fwy hyblyg gyda chystadleuaeth Sustrans Big Pedal 2021. Bydd plant yn gallu cymryd rhan p’un ai byddan nhw’n teithio i’r ysgol ynteu’n dysgu o gartref. Yn ogystal â siwrneiau egnïol i’r ysgol, bydd 30 munud o weithgaredd corfforol yn y cartref ac ymarfer corff yn cychwyn o’r cartref yng nghwmni aelod o’r teulu yn cyfrif fel un siwrne yn yr her eleni.

Rydym hefyd wedi paratoi adnoddau ar gyfer ysgolion sy’n addas ar gyfer sefyllfaoedd pan fo disgyblion yn dysgu o bell.

COVID-19 a theithio llesol

Mae’n bwysicach nag erioed inni deithio’n llesol

Mae’r daith i’r ysgol yn ffordd hawdd o gynnwys ymarfer corff rheolaidd yn arferion dyddiol plant. Nod y Big Pedal erioed yw helpu plant i fwynhau’r manteision corfforol a llesiant a ddaw yn sgil teithio’n llesol. Mae ein hymrwymiad i gadw plant yn weithgar ac yn iach yn parhau. Gall cymryd rhan yn Sustrans Big Pedal 2021 hefyd helpu i annog y rhai sy’n dysgu o bell i fod yn weithgar yn ystod y dydd, naill ai drwy gwblhau gweithgaredd corfforol gartref neu trwy fynd ar siwrne egnïol arall gydag aelod o’u teulu.

Mae llawer o fuddion yn perthyn i deithio’n llesol, yn enwedig yn ystod pandemig. Mae teithio llesol yn dda iawn i’ch iechyd corfforol a’ch llesiant meddyliol, mae’n helpu i leihau tagfeydd ger giât yr ysgol, ac mae’n ddigon hawdd ei wneud mewn modd sy’n ddiogel o ran COVID-19.

Yn ei ganllaw ar gyfer ysgolion yn Lloegr, dywed Adran Addysg Lloegr fod annog teithio llesol yn helpu i “alluogi disgyblion i fod yn weithgar yn gorfforol, ac yn annog cadw pellter corfforol ar yr un pryd.”(Canllawiau Adran Addysg Lloegr, Ionawr 2021)

Mae’r Coronafeirws yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer siwrneiau egnïol

Yn ystod y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau symud, saethodd lefelau gwerthiant beiciau i fyny wrth a bu llawer o bobl yn mwynhau cerdded, beicio, sgwtera a theithio mewn cadeiriau olwyn ar ffyrdd distawach. Bu llawer o bobl yn crwydro eu hardal leol, yn mwynhau aer glanach ac yn ailddarganfod cysylltiad â byd natur. Meddyliodd rhai am y dyfodol gwyrddach, tecach yr hoffent ei weld ar ôl y pandemig. Mae’r cyfnod hwn o newid a myfyrio yn gyfle gwych i sefydlu arferion newydd. Mae’n amser da i gymryd rhan yn y Big Pedal, gweithgaredd a grëwyd er mwyn annog pobl i wneud mwy o siwrneiau egnïol, i’r ysgol ac i fannau eraill.

Beth sy’n cyfrif fel siwrne?

Siwrneiau egnïol i’r ysgol

Wrth gwrs, bydd siwrneiau egnïol i’r ysgol – cerdded, beicio, defnyddio cadair olwyn neu sgwtera – yn parhau i gyfrif fel siwrne ar gyfer yr her. Cofiwch ofyn i’ch disgyblion a wnaeth eu rhieni deithio’n egnïol hefyd gan fod siwrneiau cefnogwyr hefyd yn cyfrif tuag at gyfanswm siwrneiau eich dosbarth.

Gwneud gweithgareddau corfforol gartref

Byddwn yn cynnig awgrymiadau dyddiol ar gyfer gweithgareddau corfforol i’w gwneud gartref gydag opsiynau sy’n gweithio tu fewn a thu fas (gerddi, caeau chwarae). Os bydd rhieni a gwarcheidwaid yn dymuno ymuno â’r hwyl, gellir cyfrif eu cyfranogiad nhw fel siwrne, hefyd.

Siwrneiau llesol o gartref gydag aelod o’r teulu

Caiff disgyblion sy’n dysgu o bell gymryd rhan gyda rhiant neu warcheidwad hefyd. Bydd pob siwrne egnïol o’r cartref, cyn belled â’u bod yn cael eu goruchwylio’n ddiogel gan riant neu warcheidwad, yn cyfrif fel un siwrne ar gyfer yr her. Caiff teuluoedd ddewis teithio i ble bynnag y dymunant, a buasai’r syniadau hyn oll yn cyfrif: cerdded neu fynd mewn cadair olwyn rownd y bloc, beicio i’r cae chwarae lleol, neu sgwtera ar hyd llwybr heibio tai eu ffrindiau. Byddwn yn rhannu syniadau i gysylltu’r gweithgareddau hyn â themâu dysgu’r Big Pedal hefyd. Cofiwch gyfrif teithiau’r rhieni a’r gwarcheidwaid ar gyfer y siwrneiau hyn hefyd.

Sut fydd y Big Pedal yn gweithio os caiff ei gynnal o bell?

Bydd angen i athrawon gofnodi pob siwrne (siwrneiau egnïol i’r ysgol, gweithgareddau corfforol gartref a siwrneiau egnïol sy’n cychwyn o’r cartref gyda rhiant neu warcheidwad) ar wefan y Sustrans Big Pedal yn ddyddiol. Anogwn athrawon i ddefnyddio eu ffordd arferol o gyfathrebu â disgyblion i ganfod faint o blant sydd wedi gwneud siwrneiau egnïol neu gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol bob dydd. Gallai hyn olygu cynnal arolwg dwylo i fyny neu gael neges ddigidol gan bob disgybl.

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio gan roi ystyriaeth i ddysgu o bell. Er ein bod yn anelu at ddarparu adnoddau digidol, fe wnawn sicrhau hefyd fod opsiynau ar gael i ddisgyblion nad oes ganddynt gyfrifiadur i’w ddefnyddio.