Mae’r Sustrans Big Pedal yn dychwelyd
19 - 30 Ebrill 2021

907 o ysgolion wedi cofrestru

306,878 o ddisgyblion yn cymryd rhan

Cofrestrwch eich ysgol nawr ar gyfer y gystadleuaeth beicio, cerdded, defnyddio cadair olwyn a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig.

Cofrestrwch nawr

Cynhelir y Sustrans Big Pedal am 10 diwrnod o 19 – 30 Ebrill a chaiff holl ysgolion cynradd ac uwchradd y Deyrnas Unedig gymryd rhan, yn cynnwys ysgolion AAA.

Ymunwch am un, neu bump neu ddeg diwrnod rhwng 19 a 30 Ebrill 2021 am gyfle i ennill gwobrau gwych bob dydd.

Ar bob un o ddyddiau’r her, bydd ysgolion yn cystadlu i weld pa ysgol all gofnodi’r nifer fwyaf o ddisgyblion, staff a rhieni’n beicio, yn cerdded, yn sgwtera neu’n defnyddio cadair olwyn i gyrraedd yr ysgol.

Does dim ots a fydd yr ysgolion ar agor ai peidio, gall eich disgyblion gymryd rhan. Caiff disgyblion sy’n dysgu o bell wneud siwrne egnïol o’u cartref neu gwblhau her gorfforol. Dyma ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch COVID-19 sy’n rhoi gwybodaeth am sut gall disgyblion sy’n dysgu o bell gymryd rhan.

Beth yw’r her?

Mae Sustrans Big Pedal yn ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i fod yn wych a gwneud siwrneiau egnïol i’r ysgol.

Ar bob un o ddyddiau’r her, bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gael y ganran uchaf o’u disgyblion, staff a rhieni i feicio, cerdded, teithio mewn cadair olwyn neu sgwtera i’r ysgol. Bydd 5 diwrnod gorau eich ysgol yn pennu eich safle terfynol, ond fe gewch gofnodi siwrneiau ar bob un o’r 10 diwrnod os dymunwch.

Sawl siwrne egnïol wnaiff eich disgyblion chi a’u rhieni a gwarcheidwaid eu gwneud?

Adnoddau Ysgolion

Bydd adnoddau dyddiol am ddim yn annog disgyblion i weld eu hardal leol o safbwynt newydd, i ddysgu am y manteision a ddaw o gyrraedd yr ysgol mewn modd egnïol, a darganfod siwrneiau anhygoel i’r ysgol o bedwar ban byd.

Mae’r adnoddau rhad ac am ddim hyn yn cynnwys:

  • Gweithgareddau dyddiol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, sydd hefyd yn addas ar gyfer dysgu o bell
  • Cyfrif i’r ysgol ar wefan y Big Pedal
  • Cynghorion Gorau
  • Byrddau Arweinwyr

Rafflau gwobrau dyddiol

Bydd ysgolion yn cael eu cynnwys mewn raffl ddyddiol am gyfle i ennill gwobrau yn cynnwys offer ac ategolion, a bwrw bod mwy na 15% o gymuned eich ysgol yn beicio, yn cerdded neu’n sgwtera ar y diwrnod hwnnw yn yr her.

Ydych chi’n gweithio gydag ysgolion ac eisiau ein helpu ni i hyrwyddo’r Big Pedal?

Ydych chi’n gweithio i Awdurdod Lleol neu unrhyw fudiad arall sy’n dymuno hyrwyddo’r Big Pedal? Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth Hyrwyddwr Big Pedal neu anfonwch ebost at bigpedal@sustrans.org.uk am fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch nawr